ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA by Amnat-ED

252

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

179

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

17

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

251

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

252

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

53

ตาราง

2,387

ห้องเรียน
ตาราง

29,228

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,878

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,650

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,700

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

37.70

O-NET ป.6 -0.83

สพฐ. 38.63

-0.93

ประเทศ 40.12

-2.42

ตาราง

30.82

O-NET ม.3 -0.63

สพฐ. 34.84

-4.02

ประเทศ 34.56

-3.74

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 44.53

-44.53

ประเทศ 43.97

-43.97

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 73.20

-73.2

ประเทศ 73.02

-73.02

ตาราง

2,389

ครูและบุคลากร

สนง.
91
รร.
2,298
ตาราง

56

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

2,389

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ198 /79%
ปฐมวัย - ม.ต้น53 /21%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 179 /71%
ขนาดกลาง 69 /27%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 179 /71%
ขนาดที่ 2 43 /17%
ขนาดที่ 3 17 /7%
ขนาดที่ 4 7 /3%
ขนาดที่ 5 5 /2%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายอดุลย์ กองทอง
 • นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
 • นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
 • นายสุทธินาถ ทานนท์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • ว่าที่ ร.ต.สิริพงษ์ วิเศษสังข์
 • นางสาวจารวี พัฒนราช
 • นายอัครชัย ปานุเวช
 • นายนัฐภูมิ นาคพันธ์
 • ว่าที่ ร.ต.ภัทรกฤต คุ้มผล
 • นายสุริยา จารุจิตร
 • นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ
 • นายนรินทร์ บุญสอด
252 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมือง

80 โรงเรียน

ตาราง
ลืออำนาจ

23 โรงเรียน

ตาราง
หัวตะพาน

42 โรงเรียน

ตาราง
ชานุมาน

26 โรงเรียน

ตาราง
พนา

22 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชวงศา

36 โรงเรียน

ตาราง
เสนางคนิคม

23 โรงเรียน

ตาราง

23 เครือข่าย
บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่

10 โรงเรียน

ตาราง
ป่าดงใหญ่ลำเซบาย

13 โรงเรียน

ตาราง
เสมาลือ

12 โรงเรียน

ตาราง
ลือชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
เทพนิมิต

10 โรงเรียน

ตาราง
พระเหลา

12 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชนาหว้าคำโพน

11 โรงเรียน

ตาราง
นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชใต้

14 โรงเรียน

ตาราง
เสนางค์บูรพา

13 โรงเรียน

ตาราง
เสนางค์ประจิม

10 โรงเรียน

ตาราง
พระมงคลมิ่งเมือง

12 โรงเรียน

ตาราง
ลุ่มน้ำโขง

13 โรงเรียน

ตาราง
ดงคำเดือย

12 โรงเรียน

ตาราง
รร.สังกัด ตชด.

0 โรงเรียน

ตาราง
หน่วยงานอื่นๆ

0 โรงเรียน

ตาราง
นาผือคึมใหญ่นาแต้

13 โรงเรียน

ตาราง
นาวังกุดปลาดุก

11 โรงเรียน

ตาราง
ลำเซบาย

12 โรงเรียน

ตาราง
ไก่คำนาจิกดอนเมย

12 โรงเรียน

ตาราง
เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว

11 โรงเรียน

ตาราง
พระศรีเจริญรัตน์

14 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน

16 โรงเรียน

ตาราง
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH