ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

252

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

180

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

15

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

251

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

252

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

53

ตาราง

2,344

ห้องเรียน
-45
ตาราง

28,878

นักเรียน
-181
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,784

-20
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,490

-53
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,604

-108
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -37.70

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -30.82

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 44.53

-44.53

ประเทศ 43.97

-43.97

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 73.20

-73.2

ประเทศ 73.02

-73.02

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,435

ครูและบุคลากร

สนง.
89
รร.
2,346
ตาราง

56

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,435

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ198 /79%
ปฐมวัย - ม.ต้น53 /21%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 180 /71%
ขนาดกลาง 69 /27%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 180 /71%
ขนาดที่ 2 44 /17%
ขนาดที่ 3 16 /6%
ขนาดที่ 4 6 /2%
ขนาดที่ 5 5 /2%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นางปติมา กาญจนากาศ
 • นายสุทธินาถ ทานนท์
 • นายวีระชัย ไกยรัตน์
 • นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายสุริยา จารุจิตร
 • นายปกครอง ดวงจิตต์
 • นางสาวจารวี พัฒนราช
 • นางผุษรัตน์ โลหะสาร
 • นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ
 • นางสาวธนพร พารีวงค์
 • นายชูวงศ์ แก้วนิมิตร
 • นางสาวณัฐพร เนาวนิตย์
252 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมือง

80 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชวงศา

36 โรงเรียน

ตาราง
หัวตะพาน

42 โรงเรียน

ตาราง
พนา

22 โรงเรียน

ตาราง
ชานุมาน

26 โรงเรียน

ตาราง
ลืออำนาจ

23 โรงเรียน

ตาราง
เสนางคนิคม

23 โรงเรียน

ตาราง

23 เครือข่าย
บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่

10 โรงเรียน

ตาราง
ป่าดงใหญ่ลำเซบาย

13 โรงเรียน

ตาราง
เสมาลือ

12 โรงเรียน

ตาราง
ลือชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
เทพนิมิต

10 โรงเรียน

ตาราง
พระเหลา

12 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชนาหว้าคำโพน

11 โรงเรียน

ตาราง
นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
ปทุมราชใต้

14 โรงเรียน

ตาราง
เสนางค์บูรพา

13 โรงเรียน

ตาราง
เสนางค์ประจิม

10 โรงเรียน

ตาราง
พระมงคลมิ่งเมือง

12 โรงเรียน

ตาราง
ลุ่มน้ำโขง

13 โรงเรียน

ตาราง
ดงคำเดือย

12 โรงเรียน

ตาราง
รร.สังกัด ตชด.

0 โรงเรียน

ตาราง
หน่วยงานอื่นๆ

0 โรงเรียน

ตาราง
นาผือคึมใหญ่นาแต้

13 โรงเรียน

ตาราง
นาวังกุดปลาดุก

11 โรงเรียน

ตาราง
ลำเซบาย

12 โรงเรียน

ตาราง
ไก่คำนาจิกดอนเมย

12 โรงเรียน

ตาราง
เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว

11 โรงเรียน

ตาราง
พระศรีเจริญรัตน์

14 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน

16 โรงเรียน

ตาราง
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH