รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1037750001อนุบาลอำนาจเจริญ44.38 (พอใช้)44.62 (พอใช้)-44.50 (พอใช้)01 3.63 3.42 -0.03 0.53
1037750002เมืองอำนาจเจริญ32.85 (พอใช้)31.11 (พอใช้)-31.98 (พอใช้)02 -8.89 -9.10 -12.55 -11.99
1037750003ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)43.78 (พอใช้)32.57 (พอใช้)-38.17 (พอใช้)03 -2.70 -2.91 -6.36 -5.80
1037750005โพธิ์ศิลานาหว้า41.00 (พอใช้)32.66 (พอใช้)-36.83 (พอใช้)04 -4.04 -4.25 -7.70 -7.14
1037750006บ้านโนนโพธิ์27.50 (ปรับปรุง)29.00 (พอใช้)-28.25 (ปรับปรุง)05 -12.62 -12.83 -16.28 -15.72
1037750007นาห้วยยางสองคอน52.33 (ดี)54.66 (ดี)-53.50 (ดี)06 12.63 12.42 8.97 9.53
1037750008ชุมชนบ้านน้ำปลีก40.10 (พอใช้)22.46 (ปรับปรุง)-31.28 (พอใช้)07 -9.59 -9.80 -13.25 -12.69
1037750010บ้านดงบังพัฒนา30.91 (พอใช้)25.33 (ปรับปรุง)-28.12 (ปรับปรุง)08 -12.75 -12.96 -16.41 -15.85
1037750011บ้านคำสร้างบ่อ37.12 (พอใช้)47.50 (ดี)-42.31 (พอใช้)09 1.44 1.23 -2.22 -1.66
1037750012บ้านดอนดู่62.10 (ดี)71.30 (ดีมาก)-66.70 (ดี)010 25.83 25.62 22.17 22.73
1037750013บ้านไก่คำ46.43 (พอใช้)56.66 (ดี)-51.55 (ดี)011 10.68 10.47 7.02 7.58
1037750014บ่อบุโปโล25.59 (ปรับปรุง)25.40 (ปรับปรุง)-25.50 (ปรับปรุง)012 -15.37 -15.58 -19.03 -18.47
1037750015บ้านไร่สมบูรณ์58.12 (ดี)66.83 (ดี)-62.47 (ดี)013 21.60 21.39 17.94 18.50
1037750016บ้านสามัคคีพัฒนา45.16 (พอใช้)45.83 (พอใช้)-45.50 (พอใช้)014 4.63 4.42 0.97 1.53
1037750017โคกศรีหนองคลอง46.70 (พอใช้)40.20 (พอใช้)-43.45 (พอใช้)015 2.58 2.37 -1.08 -0.52
1037750020บ้านโนนหนามแท่ง47.93 (พอใช้)34.25 (พอใช้)-41.09 (พอใช้)017 0.22 0.01 -3.44 -2.88
1037750022โสกโดนคำไหลคำเตย48.75 (พอใช้)32.37 (พอใช้)-40.56 (พอใช้)018 -0.31 -0.52 -3.97 -3.41
1037750023บ้านทับเมย44.90 (พอใช้)36.90 (พอใช้)-40.90 (พอใช้)019 0.03 -0.18 -3.63 -3.07
1037750024ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม32.07 (พอใช้)28.71 (พอใช้)-30.39 (พอใช้)020 -10.48 -10.69 -14.14 -13.58
1037750025บ้านเจริญสามัคคี47.30 (พอใช้)37.80 (พอใช้)-42.55 (พอใช้)021 1.68 1.47 -1.98 -1.42
1037750026มิ่งมงคล48.61 (พอใช้)27.55 (พอใช้)-38.08 (พอใช้)022 -2.79 -3.00 -6.45 -5.89
1037750027นาผือโคกกอก42.62 (พอใช้)27.12 (พอใช้)-34.87 (พอใช้)023 -6.00 -6.21 -9.66 -9.10
1037750028บ้านกุดปลาดุก47.76 (พอใช้)46.05 (พอใช้)-46.90 (พอใช้)024 6.03 5.82 2.37 2.93
1037750029บ้านวังแคน35.83 (พอใช้)33.00 (พอใช้)-34.41 (พอใช้)025 -6.46 -6.67 -10.12 -9.56
1037750030โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง40.59 (พอใช้)50.36 (ดี)-45.47 (พอใช้)026 4.60 4.39 0.94 1.50
1037750031บ้านโคกสูง41.37 (พอใช้)19.50 (ปรับปรุง)-30.43 (พอใช้)027 -10.44 -10.65 -14.10 -13.54
1037750032บ้านนาเรือง54.64 (ดี)41.85 (พอใช้)-48.25 (ดี)028 7.38 7.17 3.72 4.28
1037750033บ้านเหล่าหนาด29.40 (ปรับปรุง)43.80 (พอใช้)-36.60 (พอใช้)029 -4.27 -4.48 -7.93 -7.37
1037750034บ้านโคกช้างฮ้าย40.70 (พอใช้)26.54 (ปรับปรุง)-33.62 (พอใช้)030 -7.25 -7.46 -10.91 -10.35
1037750035บ้านนาโพธิ์41.75 (พอใช้)41.75 (พอใช้)-41.75 (พอใช้)031 0.88 0.67 -2.78 -2.22
1037750036บ้านดงสวาง48.35 (พอใช้)50.42 (ดี)-49.39 (ดี)032 8.52 8.31 4.86 5.42
1037750037บ้านนาสีนวน40.91 (พอใช้)38.66 (พอใช้)-39.79 (พอใช้)033 -1.08 -1.29 -4.74 -4.18
1037750038ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์46.92 (พอใช้)34.85 (พอใช้)-40.89 (พอใช้)034 0.02 -0.19 -3.64 -3.08
1037750039นาวังกุดตากล้า40.00 (พอใช้)33.00 (พอใช้)-36.50 (พอใช้)035 -4.37 -4.58 -8.03 -7.47
1037750040บ้านนาเมือง58.50 (ดี)56.00 (ดี)-57.25 (ดี)036 16.38 16.17 12.72 13.28
1037750041ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว49.81 (ดี)42.54 (พอใช้)-46.18 (พอใช้)037 5.31 5.10 1.65 2.21
1037750042บ้านนาหมอม้า36.42 (พอใช้)36.64 (พอใช้)-36.53 (พอใช้)038 -4.34 -4.55 -8.00 -7.44
1037750043บ้านหนองเรือ39.00 (พอใช้)31.33 (พอใช้)-35.16 (พอใช้)039 -5.71 -5.92 -9.37 -8.81
1037750044แก้งกฐินภูจำปา48.30 (พอใช้)32.00 (พอใช้)-40.15 (พอใช้)040 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750045บ้านนาคำสามัคคี42.87 (พอใช้)30.75 (พอใช้)-36.81 (พอใช้)041 -4.06 -4.27 -7.72 -7.16
1037750046บ้านนายม57.06 (ดี)76.00 (ดีมาก)-66.53 (ดี)042 25.66 25.45 22.00 22.56
1037750047บ้านนาเยีย42.73 (พอใช้)31.92 (พอใช้)-37.32 (พอใช้)043 -3.55 -3.76 -7.21 -6.65
1037750048บ้านนาดอกไม้46.75 (พอใช้)46.00 (พอใช้)-46.37 (พอใช้)044 5.50 5.29 1.84 2.40
1037750049หนองแห่โนนสมบูรณ์43.50 (พอใช้)33.00 (พอใช้)-38.25 (พอใช้)045 -2.62 -2.83 -6.28 -5.72
1037750050บ้านคึมใหญ่45.87 (พอใช้)51.12 (ดี)-48.50 (ดี)046 7.63 7.42 3.97 4.53
1037750051นาแต้โคกสำราญ46.73 (พอใช้)30.94 (พอใช้)-38.84 (พอใช้)047 -2.03 -2.24 -5.69 -5.13
1037750052บ้านกุดน้ำกิน45.50 (พอใช้)50.66 (ดี)-48.08 (ดี)048 7.21 7.00 3.55 4.11
1037750053บ้านภูเขาขาม47.44 (พอใช้)26.50 (ปรับปรุง)-36.97 (พอใช้)049 -3.90 -4.11 -7.56 -7.00
1037750054บ้านหัวภู57.62 (ดี)50.50 (ดี)-54.06 (ดี)050 13.19 12.98 9.53 10.09
1037750055บ้านดอนไร่33.68 (พอใช้)31.00 (พอใช้)-32.34 (พอใช้)051 -8.53 -8.74 -12.19 -11.63
1037750056บ้านหนองเม็ก78.30 (ดีมาก)71.60 (ดีมาก)-74.95 (ดีมาก)052 34.08 33.87 30.42 30.98
1037750057บ้านนาคำ43.00 (พอใช้)37.00 (พอใช้)-40.00 (พอใช้)053 -0.87 -1.08 -4.53 -3.97
1037750058สร้างนกทาดอนหวาย36.60 (พอใช้)33.30 (พอใช้)-34.95 (พอใช้)054 -5.92 -6.13 -9.58 -9.02
1037750059พัฒนาสามัคคี39.80 (พอใช้)33.46 (พอใช้)-36.63 (พอใช้)055 -4.24 -4.45 -7.90 -7.34
1037750060บ้านดงสีโท37.37 (พอใช้)30.25 (พอใช้)-33.81 (พอใช้)056 -7.06 -7.27 -10.72 -10.16
1037750061บ้านบาก30.35 (พอใช้)39.85 (พอใช้)-35.10 (พอใช้)057 -5.77 -5.98 -9.43 -8.87
1037750062ขามนาเพียงโคกยาว47.62 (พอใช้)39.75 (พอใช้)-43.68 (พอใช้)058 2.81 2.60 -0.85 -0.29
1037750063ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ42.55 (พอใช้)31.42 (พอใช้)-36.99 (พอใช้)059 -3.88 -4.09 -7.54 -6.98
1037750064ห้วยไร่หาดทรายมูล46.75 (พอใช้)40.66 (พอใช้)-43.70 (พอใช้)060 2.83 2.62 -0.83 -0.27
1037750065บ้านดอนแดง56.00 (ดี)67.00 (ดีมาก)-61.50 (ดี)061 20.63 20.42 16.97 17.53
1037750066บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย50.15 (ดี)63.23 (ดี)-56.69 (ดี)062 15.82 15.61 12.16 12.72
1037750068บ้านคำกลางคำสมบูรณ์41.91 (พอใช้)36.33 (พอใช้)-39.12 (พอใช้)063 -1.75 -1.96 -5.41 -4.85
1037750069บ้านโนนจาน37.00 (พอใช้)38.20 (พอใช้)-37.60 (พอใช้)064 -3.27 -3.48 -6.93 -6.37
1037750070คำมะเบื่อแสงเพชร41.92 (พอใช้)30.85 (พอใช้)-36.39 (พอใช้)065 -4.48 -4.69 -8.14 -7.58
1037750071เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง44.59 (พอใช้)27.87 (พอใช้)-36.23 (พอใช้)066 -4.64 -4.85 -8.30 -7.74
1037750072บ้านหนองบัวสงยาง66.00 (ดี)71.00 (ดีมาก)-68.50 (ดีมาก)067 27.63 27.42 23.97 24.53
1037750073บ้านคำปอแก้วคำไหล41.58 (พอใช้)27.00 (พอใช้)-34.29 (พอใช้)068 -6.58 -6.79 -10.24 -9.68
1037750074บ้านโนนดู่49.45 (ดี)36.72 (พอใช้)-43.09 (พอใช้)069 2.22 2.01 -1.44 -0.88
1037750075บ้านคำมะโค้งหนองแฝก37.50 (พอใช้)36.57 (พอใช้)-37.03 (พอใช้)070 -3.84 -4.05 -7.50 -6.94
1037750076บ้านเชือก25.00 (ปรับปรุง)29.66 (พอใช้)-27.33 (ปรับปรุง)071 -13.54 -13.75 -17.20 -16.64
1037750077บ้านหนองปลิง39.90 (พอใช้)38.30 (พอใช้)-39.10 (พอใช้)072 -1.77 -1.98 -5.43 -4.87
1037750078บ้านดอนเมย36.00 (พอใช้)41.50 (พอใช้)-38.75 (พอใช้)073 -2.12 -2.33 -5.78 -5.22
1037750079บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด51.30 (ดี)55.20 (ดี)-53.25 (ดี)074 12.38 12.17 8.72 9.28
1037750080หนองนาเทิงโนนผึ้ง32.66 (พอใช้)36.66 (พอใช้)-34.66 (พอใช้)075 -6.21 -6.42 -9.87 -9.31
1037750081บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)46.80 (พอใช้)32.00 (พอใช้)-39.40 (พอใช้)076 -1.47 -1.68 -5.13 -4.57
1037750082ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง56.12 (ดี)55.75 (ดี)-55.93 (ดี)077 15.06 14.85 11.40 11.96
1037750083บ้านถ่อนใหญ่55.88 (ดี)50.55 (ดี)-53.22 (ดี)078 12.35 12.14 8.69 9.25
1037750084บ้านโคกก่องนคร61.50 (ดี)60.54 (ดี)-61.02 (ดี)079 20.15 19.94 16.49 17.05
1037750085บ้านก่อนาดี52.40 (ดี)30.00 (พอใช้)-41.20 (พอใช้)080 0.33 0.12 -3.33 -2.77
1037750086อนุบาลชานุมาน33.38 (พอใช้)28.12 (พอใช้)-30.75 (พอใช้)081 -10.12 -10.33 -13.78 -13.22
1037750087บ้านนาสีดา43.78 (พอใช้)32.69 (พอใช้)-38.23 (พอใช้)082 -2.64 -2.85 -6.30 -5.74
1037750088นิคมชานุมานสงเคราะห์ 140.26 (พอใช้)29.46 (พอใช้)-34.86 (พอใช้)083 -6.01 -6.22 -9.67 -9.11
1037750089เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี33.25 (พอใช้)24.62 (ปรับปรุง)-28.93 (พอใช้)084 -11.94 -12.15 -15.60 -15.04
1037750090นิคมชานุมานสงเคราะห์ 342.63 (พอใช้)33.63 (พอใช้)-38.13 (พอใช้)085 -2.74 -2.95 -6.40 -5.84
1037750091ชุมชนโคกสารวิทยา46.51 (พอใช้)36.68 (พอใช้)-41.60 (พอใช้)086 0.73 0.52 -2.93 -2.37
1037750092บ้านคันสูง46.25 (พอใช้)38.50 (พอใช้)-42.37 (พอใช้)087 1.50 1.29 -2.16 -1.60
1037750093บ้านคำแก้ว32.32 (พอใช้)36.60 (พอใช้)-34.46 (พอใช้)088 -6.41 -6.62 -10.07 -9.51
1037750094บ้านคำเดือย42.12 (พอใช้)31.88 (พอใช้)-37.00 (พอใช้)089 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750095บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี27.25 (ปรับปรุง)31.40 (พอใช้)-29.32 (พอใช้)090 -11.55 -11.76 -15.21 -14.65
1037750096บ้านโคกจักจั่น31.75 (พอใช้)22.70 (ปรับปรุง)-27.22 (ปรับปรุง)091 -13.65 -13.86 -17.31 -16.75
1037750097บ้านหินสิ่ว41.00 (พอใช้)45.81 (พอใช้)-43.40 (พอใช้)092 2.53 2.32 -1.13 -0.57
1037750098ดงแสนแก้วดงสำราญ40.50 (พอใช้)51.16 (ดี)-45.83 (พอใช้)093 4.96 4.75 1.30 1.86
1037750099บ้านโนนกุง40.57 (พอใช้)41.42 (พอใช้)-41.00 (พอใช้)094 0.13 -0.08 -3.53 -2.97
1037750100บ้านหนองแมงดา25.33 (ปรับปรุง)24.52 (ปรับปรุง)-24.92 (ปรับปรุง)095 -15.95 -16.16 -19.61 -19.05
1037750101บ้านห้วยทม36.38 (พอใช้)26.55 (ปรับปรุง)-31.47 (พอใช้)096 -9.40 -9.61 -13.06 -12.50
1037750102นาเจริญหนองแดง31.46 (พอใช้)32.76 (พอใช้)-32.11 (พอใช้)097 -8.76 -8.97 -12.42 -11.86
1037750103บ้านโคกก่ง48.21 (พอใช้)36.57 (พอใช้)-42.39 (พอใช้)098 1.52 1.31 -2.14 -1.58
1037750104บ้านบุ่งเขียว37.16 (พอใช้)31.53 (พอใช้)-34.35 (พอใช้)099 -6.52 -6.73 -10.18 -9.62
1037750105บ้านสายนาดงอุปถัมภ์47.21 (พอใช้)33.85 (พอใช้)-40.53 (พอใช้)0100 -0.34 -0.55 -4.00 -3.44
1037750106บ้านหินกองสามัคคี57.08 (ดี)54.33 (ดี)-55.70 (ดี)0101 14.83 14.62 11.17 11.73
1037750107บ้านพุทธรักษา48.93 (พอใช้)38.46 (พอใช้)-43.70 (พอใช้)0102 2.83 2.62 -0.83 -0.27
1037750108บ้านนางาม41.55 (พอใช้)26.44 (ปรับปรุง)-34.00 (พอใช้)0103 -6.87 -7.08 -10.53 -9.97
1037750109บ้านหินขัน44.83 (พอใช้)40.33 (พอใช้)-42.58 (พอใช้)0104 1.71 1.50 -1.95 -1.39
1037750110บ้านโสกกระแต้54.80 (ดี)23.40 (ปรับปรุง)-39.10 (พอใช้)0105 -1.77 -1.98 -5.43 -4.87
1037750111อนุบาลปทุมราชวงศา44.02 (พอใช้)42.67 (พอใช้)-43.34 (พอใช้)0106 2.47 2.26 -1.19 -0.63
1037750112บ้านทวีผล51.00 (ดี)41.00 (พอใช้)-46.00 (พอใช้)0107 5.13 4.92 1.47 2.03
1037750114บ้านโนนสำราญ32.64 (พอใช้)26.57 (ปรับปรุง)-29.60 (พอใช้)0109 -11.27 -11.48 -14.93 -14.37
1037750115บ้านห้วยงูเหลือม47.50 (พอใช้)32.81 (พอใช้)-40.15 (พอใช้)0110 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750116บ้านสามัคคี41.33 (พอใช้)33.83 (พอใช้)-37.58 (พอใช้)0111 -3.29 -3.50 -6.95 -6.39
1037750117บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)48.20 (พอใช้)46.60 (พอใช้)-47.40 (พอใช้)0112 6.53 6.32 2.87 3.43
1037750118บ้านตาด57.76 (ดี)47.46 (ดี)-52.61 (ดี)0113 11.74 11.53 8.08 8.64
1037750119สามแยกผดุงวิทย์49.87 (ดี)32.00 (พอใช้)-40.93 (พอใช้)0114 0.06 -0.15 -3.60 -3.04
1037750120บ้านโค้งอร่าม47.00 (พอใช้)29.00 (พอใช้)-38.00 (พอใช้)0115 -2.87 -3.08 -6.53 -5.97
1037750121บ้านคำโพน36.75 (พอใช้)24.16 (ปรับปรุง)-30.45 (พอใช้)0116 -10.42 -10.63 -14.08 -13.52
1037750122บ้านหินกอง(บ้านนามน)48.13 (พอใช้)42.81 (พอใช้)-45.47 (พอใช้)0117 4.60 4.39 0.94 1.50
1037750123บ้านดอนชาด33.37 (พอใช้)26.25 (ปรับปรุง)-29.81 (พอใช้)0118 -11.06 -11.27 -14.72 -14.16
1037750124หินเกิ้งธารศิลา34.97 (พอใช้)29.90 (พอใช้)-32.43 (พอใช้)0119 -8.44 -8.65 -12.10 -11.54
1037750125บ้านนิคม37.05 (พอใช้)39.20 (พอใช้)-38.12 (พอใช้)0120 -2.75 -2.96 -6.41 -5.85
1037750126บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)66.06 (ดี)55.00 (ดี)-60.53 (ดี)0121 19.66 19.45 16.00 16.56
1037750127บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)46.00 (พอใช้)38.75 (พอใช้)-42.37 (พอใช้)0122 1.50 1.29 -2.16 -1.60
1037750128บ้านสว่างใต้47.00 (พอใช้)43.50 (พอใช้)-45.25 (พอใช้)0123 4.38 4.17 0.72 1.28
1037750129บ้านหนองสะโน43.75 (พอใช้)36.50 (พอใช้)-40.12 (พอใช้)0124 -0.75 -0.96 -4.41 -3.85
1037750130บ้านดอนดู่42.50 (พอใช้)26.00 (ปรับปรุง)-34.25 (พอใช้)0125 -6.62 -6.83 -10.28 -9.72
1037750131บ้านคำน้อย38.00 (พอใช้)33.00 (พอใช้)-35.50 (พอใช้)0126 -5.37 -5.58 -9.03 -8.47
1037750132บ้านโคกพระวินัยดี40.58 (พอใช้)45.22 (พอใช้)-42.90 (พอใช้)0127 2.03 1.82 -1.63 -1.07
1037750133บ้านลือนาคำ62.00 (ดี)64.22 (ดี)-63.11 (ดี)0128 22.24 22.03 18.58 19.14
1037750134บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา54.41 (ดี)53.00 (ดี)-53.70 (ดี)0129 12.83 12.62 9.17 9.73
1037750135บ้านแสนสุข53.41 (ดี)52.83 (ดี)-53.12 (ดี)0130 12.25 12.04 8.59 9.15
1037750136หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี47.33 (พอใช้)43.16 (พอใช้)-45.25 (พอใช้)0131 4.38 4.17 0.72 1.28
1037750137บ้านโสกใหญ่55.09 (ดี)42.09 (พอใช้)-48.59 (ดี)0132 7.72 7.51 4.06 4.62
1037750138บ้านชูชาติ32.27 (พอใช้)31.33 (พอใช้)-31.80 (พอใช้)0133 -9.07 -9.28 -12.73 -12.17
1037750139บ้านเกษมสุข49.61 (ดี)45.44 (พอใช้)-47.52 (พอใช้)0134 6.65 6.44 2.99 3.55
1037750140บ้านหนองไฮ46.60 (พอใช้)49.16 (ดี)-47.88 (พอใช้)0135 7.01 6.80 3.35 3.91
1037750141บ้านคำย่านาง40.66 (พอใช้)32.83 (พอใช้)-36.75 (พอใช้)0136 -4.12 -4.33 -7.78 -7.22
1037750142หนองข่าป่าหวาย39.41 (พอใช้)24.53 (ปรับปรุง)-31.97 (พอใช้)0137 -8.90 -9.11 -12.56 -12.00
1037750143บ้านสงยางนาตากล้า50.62 (ดี)30.75 (พอใช้)-40.68 (พอใช้)0138 -0.19 -0.40 -3.85 -3.29
1037750144สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา35.50 (พอใช้)13.50 (ปรับปรุง)-24.50 (ปรับปรุง)0139 -16.37 -16.58 -20.03 -19.47
1037750145บ้านโนนงาม35.73 (พอใช้)31.38 (พอใช้)-33.55 (พอใช้)0140 -7.32 -7.53 -10.98 -10.42
1037750146ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น41.75 (พอใช้)30.85 (พอใช้)-36.30 (พอใช้)0141 -4.57 -4.78 -8.23 -7.67
1037750147อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)51.44 (ดี)39.29 (พอใช้)-45.36 (พอใช้)0142 4.49 4.28 0.83 1.39
1037750149บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)37.33 (พอใช้)29.66 (พอใช้)-33.50 (พอใช้)0143 -7.37 -7.58 -11.03 -10.47
1037750150ชุมชนบ้านเสารีก37.52 (พอใช้)33.77 (พอใช้)-35.65 (พอใช้)0144 -5.22 -5.43 -8.88 -8.32
1037750151บ้านม่วงสวาสดิ์60.43 (ดี)74.25 (ดีมาก)-67.34 (ดี)0145 26.47 26.26 22.81 23.37
1037750152บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)54.90 (ดี)58.00 (ดี)-56.45 (ดี)0146 15.58 15.37 11.92 12.48
1037750154บ้านจิก56.41 (ดี)62.16 (ดี)-59.29 (ดี)0147 18.42 18.21 14.76 15.32
1037750155บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)48.93 (พอใช้)43.80 (พอใช้)-46.36 (พอใช้)0148 5.49 5.28 1.83 2.39
1037750156บ้านจานลาน46.56 (พอใช้)40.13 (พอใช้)-43.35 (พอใช้)0149 2.48 2.27 -1.18 -0.62
1037750157บ้านโนนหวางโนนกุง28.87 (ปรับปรุง)31.25 (พอใช้)-30.06 (พอใช้)0150 -10.81 -11.02 -14.47 -13.91
1037750158บ้านผึ้ง52.50 (ดี)65.00 (ดี)-58.75 (ดี)0151 17.88 17.67 14.22 14.78
1037750159บ้านดอนแดงนาโนน45.94 (พอใช้)30.77 (พอใช้)-38.36 (พอใช้)0152 -2.51 -2.72 -6.17 -5.61
1037750160บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)31.16 (พอใช้)27.66 (พอใช้)-29.41 (พอใช้)0153 -11.46 -11.67 -15.12 -14.56
1037750161บ้านอุ่มยางหนองดั่ง52.39 (ดี)41.42 (พอใช้)-46.91 (พอใช้)0154 6.04 5.83 2.38 2.94
1037750162นาแวงหนองหัวลิง33.75 (พอใช้)33.50 (พอใช้)-33.62 (พอใช้)0155 -7.25 -7.46 -10.91 -10.35
1037750163บ้านนาสะแบง44.00 (พอใช้)53.50 (ดี)-48.75 (ดี)0156 7.88 7.67 4.22 4.78
1037750164ไม้กลอนดอนหวาย40.05 (พอใช้)33.30 (พอใช้)-36.67 (พอใช้)0157 -4.20 -4.41 -7.86 -7.30
1037750165บ้านโพนเมือง38.23 (พอใช้)34.00 (พอใช้)-36.11 (พอใช้)0158 -4.76 -4.97 -8.42 -7.86
1037750166บ้านโนนทุ่งดอนชาด49.35 (ดี)41.28 (พอใช้)-45.32 (พอใช้)0159 4.45 4.24 0.79 1.35
1037750167บ้านหัวดอนขามสามัคคี48.82 (พอใช้)37.57 (พอใช้)-43.19 (พอใช้)0160 2.32 2.11 -1.34 -0.78
1037750168โนนสูงโคกกลาง64.37 (ดี)78.00 (ดีมาก)-71.18 (ดีมาก)0161 30.31 30.10 26.65 27.21
1037750169บ้านถ่อนดอนม่วง39.25 (พอใช้)21.50 (ปรับปรุง)-30.37 (พอใช้)0162 -10.50 -10.71 -14.16 -13.60
1037750170บ้านนายูง40.25 (พอใช้)28.25 (พอใช้)-34.25 (พอใช้)0163 -6.62 -6.83 -10.28 -9.72
1037750171อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)44.36 (พอใช้)30.06 (พอใช้)-37.21 (พอใช้)0164 -3.66 -3.87 -7.32 -6.76
1037750172บ้านบก50.75 (ดี)37.41 (พอใช้)-44.08 (พอใช้)0165 3.21 3.00 -0.45 0.11
1037750173ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่43.30 (พอใช้)45.85 (พอใช้)-44.57 (พอใช้)0166 3.70 3.49 0.04 0.60
1037750174บ้านคึมข่า40.55 (พอใช้)35.90 (พอใช้)-38.22 (พอใช้)0167 -2.65 -2.86 -6.31 -5.75
1037750175บ้านนาสะอาด42.90 (พอใช้)44.40 (พอใช้)-43.65 (พอใช้)0168 2.78 2.57 -0.88 -0.32
1037750176บ้านหนองคล้า44.20 (พอใช้)34.86 (พอใช้)-39.53 (พอใช้)0169 -1.34 -1.55 -5.00 -4.44
1037750177บ้านโพนทอง55.24 (ดี)61.14 (ดี)-58.19 (ดี)0170 17.32 17.11 13.66 14.22
1037750178บ้านโป่งหิน45.25 (พอใช้)43.12 (พอใช้)-44.18 (พอใช้)0171 3.31 3.10 -0.35 0.21
1037750179บ้านหนองโนสวนโคก32.07 (พอใช้)33.42 (พอใช้)-32.75 (พอใช้)0172 -8.12 -8.33 -11.78 -11.22
1037750180บ้านหนองไฮ42.91 (พอใช้)41.52 (พอใช้)-42.22 (พอใช้)0173 1.35 1.14 -2.31 -1.75
1037750181บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง43.92 (พอใช้)33.42 (พอใช้)-38.67 (พอใช้)0174 -2.20 -2.41 -5.86 -5.30
1037750182บ้านนาอุดม45.83 (พอใช้)76.33 (ดีมาก)-61.08 (ดี)0175 20.21 20.00 16.55 17.11
1037750183บ้านดอนหมู54.33 (ดี)61.22 (ดี)-57.77 (ดี)0176 16.90 16.69 13.24 13.80
1037750184ชุมชนไร่สีสุก51.51 (ดี)44.77 (พอใช้)-48.14 (ดี)0177 7.27 7.06 3.61 4.17
1037750185บ้านหนองสามสีหนองดินดำ46.20 (พอใช้)34.33 (พอใช้)-40.26 (พอใช้)0178 -0.61 -0.82 -4.27 -3.71
1037750186บ้านสมสะอาดเนินกุง36.43 (พอใช้)30.29 (พอใช้)-33.36 (พอใช้)0179 -7.51 -7.72 -11.17 -10.61
1037750187บ้านโนนสมบูรณ์50.33 (ดี)62.33 (ดี)-56.33 (ดี)0180 15.46 15.25 11.80 12.36
1037750188บ้านนาหนองใหญ่42.22 (พอใช้)25.00 (ปรับปรุง)-33.61 (พอใช้)0181 -7.26 -7.47 -10.92 -10.36
1037750189บ้านศรีราชา56.70 (ดี)63.40 (ดี)-60.05 (ดี)0182 19.18 18.97 15.52 16.08
1037750190บ้านโคกกลางเหนือ38.06 (พอใช้)27.75 (พอใช้)-32.90 (พอใช้)0183 -7.97 -8.18 -11.63 -11.07
1037750191บ้านโนนสูง54.40 (ดี)47.90 (ดี)-51.15 (ดี)0184 10.28 10.07 6.62 7.18
1037750192บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)50.50 (ดี)45.70 (พอใช้)-48.10 (ดี)0185 7.23 7.02 3.57 4.13
1037750193บ้านห่องเตย55.78 (ดี)54.28 (ดี)-55.03 (ดี)0186 14.16 13.95 10.50 11.06
1037750194เค็งใหญ่หนองงูเหลือม38.65 (พอใช้)28.54 (พอใช้)-33.60 (พอใช้)0187 -7.27 -7.48 -10.93 -10.37
1037750195บ้านโคกเลาะ39.55 (พอใช้)29.88 (พอใช้)-34.72 (พอใช้)0188 -6.15 -6.36 -9.81 -9.25
1037750196บ้านชาด49.20 (ดี)48.60 (ดี)-48.90 (ดี)0189 8.03 7.82 4.37 4.93
1037750197บ้านดู่พัฒนา55.20 (ดี)36.80 (พอใช้)-46.00 (พอใช้)0190 5.13 4.92 1.47 2.03
1037750198บ้านโนนค้อ50.78 (ดี)33.85 (พอใช้)-42.32 (พอใช้)0191 1.45 1.24 -2.21 -1.65
1037750199บ้านหนองแคน36.75 (พอใช้)33.00 (พอใช้)-34.87 (พอใช้)0192 -6.00 -6.21 -9.66 -9.10
1037750200บ้านเป้า45.50 (พอใช้)28.50 (พอใช้)-37.00 (พอใช้)0193 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750201หัวดงหนองคลอง46.63 (พอใช้)35.00 (พอใช้)-40.81 (พอใช้)0194 -0.06 -0.27 -3.72 -3.16
1037750202บ้านบ่อชะเนง47.58 (พอใช้)47.00 (ดี)-47.29 (พอใช้)0195 6.42 6.21 2.76 3.32
1037750203บ้านคำเจริญ35.55 (พอใช้)27.77 (พอใช้)-31.66 (พอใช้)0196 -9.21 -9.42 -12.87 -12.31
1037750204ชุมชนบ้านคำพระ27.88 (ปรับปรุง)21.72 (ปรับปรุง)-24.80 (ปรับปรุง)0197 -16.07 -16.28 -19.73 -19.17
1037750205โคกชาดกลางท่าโพธิ์28.83 (ปรับปรุง)23.66 (ปรับปรุง)-26.25 (ปรับปรุง)0198 -14.62 -14.83 -18.28 -17.72
1037750206บ้านท่ายางชุม39.75 (พอใช้)31.66 (พอใช้)-35.70 (พอใช้)0199 -5.17 -5.38 -8.83 -8.27
1037750207ประชารัฐวิทยา34.32 (พอใช้)30.88 (พอใช้)-32.60 (พอใช้)0200 -8.27 -8.48 -11.93 -11.37
1037750208บ้านโนนหนามแท่ง43.03 (พอใช้)34.57 (พอใช้)-38.80 (พอใช้)0201 -2.07 -2.28 -5.73 -5.17
1037750209บ้านโนนเมือง32.25 (พอใช้)20.00 (ปรับปรุง)-26.12 (ปรับปรุง)0202 -14.75 -14.96 -18.41 -17.85
1037750210บ้านขุมเหล็ก46.37 (พอใช้)48.91 (ดี)-47.64 (พอใช้)0203 6.77 6.56 3.11 3.67
1037750211คุรุประชาสรรค์51.50 (ดี)31.60 (พอใช้)-41.55 (พอใช้)0204 0.68 0.47 -2.98 -2.42
1037750212บ้านชะแงะ41.50 (พอใช้)57.57 (ดี)-49.53 (ดี)0205 8.66 8.45 5.00 5.56
1037750213บ้านโนนค้อทุ่ง38.80 (พอใช้)38.80 (พอใช้)-38.80 (พอใช้)0206 -2.07 -2.28 -5.73 -5.17
1037750214บ้านหนองแก้ว45.77 (พอใช้)39.00 (พอใช้)-42.38 (พอใช้)0207 1.51 1.30 -2.15 -1.59
1037750215บ้านโพนเมืองน้อย30.50 (พอใช้)35.16 (พอใช้)-32.83 (พอใช้)0208 -8.04 -8.25 -11.70 -11.14
1037750216บ้านเหล่าขวาว45.40 (พอใช้)37.10 (พอใช้)-41.25 (พอใช้)0209 0.38 0.17 -3.28 -2.72
1037750217บ้านเวียงหลวง54.58 (ดี)45.16 (พอใช้)-49.87 (ดี)0210 9.00 8.79 5.34 5.90
1037750218บ้านคำข่า61.33 (ดี)52.00 (ดี)-56.66 (ดี)0211 15.79 15.58 12.13 12.69
1037750219บ้านคำน้อย67.50 (ดี)61.20 (ดี)-64.35 (ดี)0212 23.48 23.27 19.82 20.38
1037750220บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)69.50 (ดีมาก)60.00 (ดี)-64.75 (ดี)0213 23.88 23.67 20.22 20.78
1037750221บ้านโนนแคน50.58 (ดี)39.66 (พอใช้)-45.12 (พอใช้)0214 4.25 4.04 0.59 1.15
1037750222หนองไหลคึมน้อยวิทยา62.50 (ดี)55.66 (ดี)-59.08 (ดี)0215 18.21 18.00 14.55 15.11
1037750223บ้านสร้างถ่อ44.10 (พอใช้)43.40 (พอใช้)-43.75 (พอใช้)0216 2.88 2.67 -0.78 -0.22
1037750226บ้านหนองขอน15.66 (ปรับปรุง)24.00 (ปรับปรุง)-19.83 (ปรับปรุง)0217 -21.04 -21.25 -24.70 -24.14
1037750227บ้านหนองแสง38.16 (พอใช้)25.00 (ปรับปรุง)-31.58 (พอใช้)0218 -9.29 -9.50 -12.95 -12.39
1037750228บ้านโสกท่าวังหิน70.66 (ดีมาก)80.00 (ดีมาก)-75.33 (ดีมาก)0219 34.46 34.25 30.80 31.36
1037750229บ้านเสียว45.37 (พอใช้)41.37 (พอใช้)-43.37 (พอใช้)0220 2.50 2.29 -1.16 -0.60
1037750230บ้านหัวตะพาน34.80 (พอใช้)27.40 (พอใช้)-31.10 (พอใช้)0221 -9.77 -9.98 -13.43 -12.87
1037750231อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)41.50 (พอใช้)29.01 (พอใช้)-35.26 (พอใช้)0222 -5.61 -5.82 -9.27 -8.71
1037750232ชุมชนบ้านจิกดู่54.71 (ดี)60.42 (ดี)-57.57 (ดี)0223 16.70 16.49 13.04 13.60
1037750233บ้านโพนขวาว46.18 (พอใช้)40.00 (พอใช้)-43.09 (พอใช้)0224 2.22 2.01 -1.44 -0.88
1037750234บ้านโนนผักหวาน47.31 (พอใช้)61.45 (ดี)-54.38 (ดี)0225 13.51 13.30 9.85 10.41
1037750235บ้านหนองเทา45.87 (พอใช้)22.75 (ปรับปรุง)-34.31 (พอใช้)0226 -6.56 -6.77 -10.22 -9.66
1037750236หนองยอดู่ในวิทยา25.65 (ปรับปรุง)20.95 (ปรับปรุง)-23.30 (ปรับปรุง)0227 -17.57 -17.78 -21.23 -20.67
1037750237บ้านกุดสิม45.92 (พอใช้)40.92 (พอใช้)-43.42 (พอใช้)0228 2.55 2.34 -1.11 -0.55
1037750238บ้านโคกกลาง41.25 (พอใช้)29.81 (พอใช้)-35.53 (พอใช้)0229 -5.34 -5.55 -9.00 -8.44
1037750239บ้านดงมะยางหนองนกหอ40.91 (พอใช้)33.11 (พอใช้)-37.01 (พอใช้)0230 -3.86 -4.07 -7.52 -6.96
1037750240บ้านน้ำซับ37.83 (พอใช้)19.33 (ปรับปรุง)-28.58 (พอใช้)0231 -12.29 -12.50 -15.95 -15.39
1037750241ประชาสามัคคี39.68 (พอใช้)25.68 (ปรับปรุง)-32.68 (พอใช้)0232 -8.19 -8.40 -11.85 -11.29
1037750242ม่วงหนองแดงหนองกะเลา46.72 (พอใช้)43.11 (พอใช้)-44.91 (พอใช้)0233 4.04 3.83 0.38 0.94
1037750243บ้านแยหนองแคน43.41 (พอใช้)36.88 (พอใช้)-40.15 (พอใช้)0234 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750244บ้านกุงชัย27.88 (ปรับปรุง)22.58 (ปรับปรุง)-25.23 (ปรับปรุง)0235 -15.64 -15.85 -19.30 -18.74
1037750245บ้านจอกพัฒนา27.00 (ปรับปรุง)21.00 (ปรับปรุง)-24.00 (ปรับปรุง)0236 -16.87 -17.08 -20.53 -19.97
1037750246บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า40.83 (พอใช้)25.66 (ปรับปรุง)-33.25 (พอใช้)0237 -7.62 -7.83 -11.28 -10.72
1037750247ดอนชีหนองมะยอด38.45 (พอใช้)38.80 (พอใช้)-38.62 (พอใช้)0238 -2.25 -2.46 -5.91 -5.35
1037750248บ้านหนองยาง42.87 (พอใช้)32.25 (พอใช้)-37.56 (พอใช้)0239 -3.31 -3.52 -6.97 -6.41
1037750249บ้านเหล่าฝ้าย33.75 (พอใช้)29.16 (พอใช้)-31.45 (พอใช้)0240 -9.42 -9.63 -13.08 -12.52
1037750251อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)47.65 (พอใช้)44.50 (พอใช้)-46.08 (พอใช้)0241 5.21 5.00 1.55 2.11
1037750252บ้านน้ำท่วม37.96 (พอใช้)35.18 (พอใช้)-36.57 (พอใช้)0242 -4.30 -4.51 -7.96 -7.40
1037750253บ้านยางช้า41.87 (พอใช้)33.75 (พอใช้)-37.81 (พอใช้)0243 -3.06 -3.27 -6.72 -6.16
1037750254บ้านหนองไผ่65.25 (ดี)68.00 (ดีมาก)-66.62 (ดี)0244 25.75 25.54 22.09 22.65
1037750255บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ48.50 (พอใช้)29.50 (พอใช้)-39.00 (พอใช้)0245 -1.87 -2.08 -5.53 -4.97
1037750256บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี42.28 (พอใช้)43.85 (พอใช้)-43.07 (พอใช้)0246 2.20 1.99 -1.46 -0.90
1037750258บ้านนาอุดม30.50 (พอใช้)21.20 (ปรับปรุง)-25.85 (ปรับปรุง)0247 -15.02 -15.23 -18.68 -18.12
1037750259บ้านฟ้าห่วน44.80 (พอใช้)56.20 (ดี)-50.50 (ดี)0248 9.63 9.42 5.97 6.53
1037750260บ้านไร่ขี45.32 (พอใช้)30.20 (พอใช้)-37.76 (พอใช้)0249 -3.11 -3.32 -6.77 -6.21
1037750261บ้านเหล่าเลิง39.00 (พอใช้)35.00 (พอใช้)-37.00 (พอใช้)0250 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750285ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ37.47 (พอใช้)31.91 (พอใช้)-34.69 (พอใช้)0251 -6.18 -6.39 -9.84