ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 42.98 20.28 29.98 26.66 23.31
2561 46.98 4.00 24.50 4.22 32.78 2.80 25.96 -0.70 26.06 2.75
2562 49.64 2.66 21.09 -3.41 28.53 -4.25 27.76 1.80 24.81 -1.25
2563 49.49 -0.15 20.44 -0.65 27.61 -0.92 29.10 1.34 31.66 6.85
2564 44.61 -4.88 20.83 0.39 29.62 2.01 26.78 -2.32 30.46 -1.20
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH