ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

55

เพศชาย 11 /20%
เพศหญิง 44 /80%

ในโรงเรียน

1,778

เพศชาย 495 /28%
เพศหญิง 1283 /72%

ในสำนักงาน

86

ศึกษานิเทศก์18 /21%
เจ้าพนักงานธุรการ10 /12%
นักทรัพยากรบุคคล9 /10%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
นักการภารโรง4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
นิติกร2 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ1 /1%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%

ในโรงเรียน

2,351

ครู1578 /67%
ผู้อำนวยการโรงเรียน265 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ254 /11%
ครูอัตราจ้าง119 /5%
พนักงานราชการ75 /3%
ครูพี่เลี้ยง44 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

86

31 /36%
ชำนาญการ27 /31%
ชำนาญการพิเศษ11 /13%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /12%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,351

ไม่มีวิทยฐานะ838 /36%
ชำนาญการพิเศษ774 /33%
573 /24%
ชำนาญการ142 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

86

ปริญญาโท33 /38%
31 /36%
ปริญญาตรี17 /20%
ต่ำกว่าอนุปริญญา4 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,351

ปริญญาตรี1160 /49%
573 /24%
ปริญญาโท559 /24%
ต่ำกว่าอนุปริญญา32 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
ปริญญาเอก7 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH