ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

60

เพศชาย 15 /25%
เพศหญิง 45 /75%

ในโรงเรียน

1,849

เพศชาย 527 /29%
เพศหญิง 1322 /71%

ในสำนักงาน

89

ศึกษานิเทศก์20 /22%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /12%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการศึกษา7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /6%
นักการภารโรง5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%

ในโรงเรียน

2,346

ครู1610 /69%
เจ้าหน้าที่ธุรการ251 /11%
ผู้อำนวยการโรงเรียน247 /11%
ครูอัตราจ้าง111 /5%
พนักงานราชการ67 /3%
ครูพี่เลี้ยง43 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

89

29 /33%
ชำนาญการ28 /31%
ชำนาญการพิเศษ15 /17%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /11%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,346

ไม่มีวิทยฐานะ844 /36%
ชำนาญการพิเศษ839 /36%
497 /21%
ชำนาญการ142 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

89

ปริญญาโท38 /43%
29 /33%
ปริญญาตรี16 /18%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,346

ปริญญาตรี1198 /51%
ปริญญาโท588 /25%
497 /21%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
ปริญญาเอก8 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH