ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

59

เพศชาย 17 /29%
เพศหญิง 42 /71%

ในโรงเรียน

1,954

เพศชาย 575 /29%
เพศหญิง 1379 /71%

ในสำนักงาน

90

ศึกษานิเทศก์17 /19%
เจ้าพนักงานธุรการ12 /13%
นักวิชาการศึกษา9 /10%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี8 /9%
นักการภารโรง5 /6%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /4%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,385

ครู1638 /69%
ผู้อำนวยการโรงเรียน265 /11%
เจ้าหน้าที่ธุรการ262 /11%
ครูอัตราจ้าง101 /4%
พนักงานราชการ65 /3%
ครูพี่เลี้ยง41 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน8 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

90

31 /34%
ชำนาญการ27 /30%
ชำนาญการพิเศษ15 /17%
ไม่มีวิทยฐานะ9 /10%
ปฏิบัติงาน8 /9%

ในโรงเรียน

2,385

ชำนาญการพิเศษ956 /40%
ไม่มีวิทยฐานะ828 /35%
431 /18%
ชำนาญการ147 /6%
ปฏิบัติงาน19 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

90

ปริญญาโท38 /42%
31 /34%
ปริญญาตรี15 /17%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,385

ปริญญาตรี1250 /52%
ปริญญาโท638 /27%
431 /18%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า22 /1%
ปริญญาเอก9 /0%

ในสำนักงาน

2

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง พรพิศ  กาญจนีย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2นาย ศุภลักษณ์  แพทย์รักษากฎหมายและคดี

ในโรงเรียน

58

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง จุฑารัตน์ สาครโคกศรีหนองคลอง
2นาย สุวิทย์ นามนนท์บ่อบุโปโล
3นาง นิ่มนวล สดีวงษ์บ้านภูเขาขาม
4นาย ปกครอง กองสินบ้านดอนไร่
5นาง สุประภา กิ่งแก้วบ้านดอนไร่
6นาย เข็มเพชร พิมพ์ทองนาแต้โคกสำราญ
7นาง แววมณี บุตรเรืองบ้านดงสวาง
8นาง กนิษฐา พงษ์เทศชุมชนบ้านน้ำปลีก
9นาย วิทยา คำทวีเมืองอำนาจเจริญ
10นาย วิชาญ ใจเอื้อดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
11นาย ประเสริฐ โสวะภาสน์อนุบาลอำนาจเจริญ
12นาง ปรียารัตน์ ต้นโพธิ์บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
13นาง ละอองดาว จันทร์อ่อนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
14นาย ทน โพธารินทร์บ้านคำปอแก้วคำไหล
15นาย ไกรศรี โสวันนาบ้านคำเดือย
16นาง จันทร์เพ็ญ ทองไทยดงแสนแก้วดงสำราญ
17นาย ทวีสุข พรรณเจริญบ้านบุ่งเขียว
18นาย สมคิด จัยวัฒน์บ้านโนนกุง
19นาง สุรวี ทาลีราชเพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว
20นาย อุทัย ชานนท์นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
21นาย ประศาสน์ สิงห์นาคบ้านหนองแมงดา
22นาย ประยูร ฝั่งชลจิตต์บ้านหนองแมงดา
23นาย พิมาน ไชบรรเทาบ้านนิคม
24นาย แสนถนัด อักษรศักดิ์หินเกิ้งธารศิลา
25นาย วิศิษฐ์ สุดาชมหินเกิ้งธารศิลา
26นางสาว ไพรคิด แสงทองบ้านโคกพระวินัยดี
27นาง สุภาพร รัตนศรีหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
28นาง ช่อลัดดา หานามบ้านหนองไฮ
29นาง ภาวณี สลางสิงห์บ้านดอนแดงนาโนน
30นาง เยาวลักษณ์ ไชยรักษ์บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
31นาย สง่า ไชยสุระบ้านโพนทอง
32นาง นวรัตน์ ชาลีพันธ์บ้านโพนทอง
33นาย สมชาย ระหงษ์บ้านโป่งหิน
34นางสาว จารุพร วุฒิพรหมบ้านนาหนองใหญ่
35นาง พิทยาภรณ์ โหง่นคำบ้านคึมข่า
36นาง ลำใย ไวยพันธ์บ้านนาสะอาด
37นาย ธนรรณพ ได้พึ่งบ้านหนองไฮ
38นาง ไทยศรี โสเสมอบ้านหนองไฮ
39นาง ดวงตา อุนาภาคบ้านหนองไฮ
40นาง ยุพา บุญประชุมบ้านหนองไฮ
41นาง ณัฐกานต์ ธนาคุณบ้านหนองไฮ
42นาง รัตนา สุดตาบ้านหนองไฮ
43นาย ชาญ สาทาวงศ์ชุมชนบ้านคำพระ
44นาง หวานใจ วามะลุนชุมชนบ้านคำพระ
45นาย วิญญู พระสุนินชุมชนบ้านคำพระ
46นาย สมเดช ศรีวิเศษบ้านโนนค้อทุ่ง
47นาย ศักดิ์ ละมูลบ้านเวียงหลวง
48นาง สุมาลี มลสินอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
49นาย วิจิตร ฤกษ์ใหญ่หนองไหลคึมน้อยวิทยา
50นาย เจริญ ศรีบุตรบ้านสร้างถ่อ
51นาย ธวัชชัย นนทภาบ้านสร้างถ่อ
52นางสาว บุญส่ง ทนุพันธ์บ้านกุงชัย
53นาย อำนาจ ต้นโพธิ์บ้านกุงชัย
54นาย รัญจวน ถามะพันธ์บ้านโคกกลาง
55นาง มยุรี ปัญญาสายบ้านกุดสิม
56นาง ศิริพร เหนือโชติประชาสามัคคี
57นาง นภาดา โสพสิงห์บ้านไร่ขี
58นาง นิตยาภรณ์ ภัยกุมพันธ์บ้านฟ้าห่วน
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH