ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

60

เพศชาย 15 /25%
เพศหญิง 45 /75%

ในโรงเรียน

1,849

เพศชาย 527 /29%
เพศหญิง 1322 /71%

ในสำนักงาน

89

ศึกษานิเทศก์20 /22%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /12%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการศึกษา7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /6%
นักการภารโรง5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%

ในโรงเรียน

2,346

ครู1610 /69%
เจ้าหน้าที่ธุรการ251 /11%
ผู้อำนวยการโรงเรียน247 /11%
ครูอัตราจ้าง111 /5%
พนักงานราชการ67 /3%
ครูพี่เลี้ยง43 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

89

29 /33%
ชำนาญการ28 /31%
ชำนาญการพิเศษ15 /17%
ไม่มีวิทยฐานะ10 /11%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,346

ไม่มีวิทยฐานะ844 /36%
ชำนาญการพิเศษ839 /36%
497 /21%
ชำนาญการ142 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

89

ปริญญาโท38 /43%
29 /33%
ปริญญาตรี16 /18%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,346

ปริญญาตรี1198 /51%
ปริญญาโท588 /25%
497 /21%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
ปริญญาเอก8 /0%

ในสำนักงาน

2

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง บุญเปรียบ  สนั่นเมืองกลุ่มนโยบายและแผน
2นาย ธนิต  อุทิตสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

56

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง หวานใจ สิงห์แก้วบ้านกุดปลาดุก
2นาง จินตนา ไชยโยบ้านภูเขาขาม
3นาง ไพฑูรย์ ทัศบุตรบ้านดอนไร่
4นาย วิฑูรย์ คณาทองนาแต้โคกสำราญ
5นาย สุภี นามเข็มนาแต้โคกสำราญ
6นาง ธิดาวรรณ จิตจักรนาแต้โคกสำราญ
7นาย ผดุงศักดิ์ คำผาลานาวังกุดตากล้า
8นางสาว ประไพ บรรลุบ้านนาหมอม้า
9นาง ปภาวรินทร์ มาแสวงบ้านดงบังพัฒนา
10นาง วิมล เวฬุวนารักษ์ชุมชนบ้านน้ำปลีก
11นางสาว เฟื่องฟ้า พึ่งโพธิ์ชุมชนบ้านน้ำปลีก
12นาย สุวิช จำปานนท์โพธิ์ศิลานาหว้า
13นาง สะอ้านจิต วิริยธรรมเจริญโพธิ์ศิลานาหว้า
14นาง สุชาดา โนนเพียโสกโดนคำไหลคำเตย
15นาง จุรีรัตน์ สุขภาคบ้านทับเมย
16นาง ทองศรี ลาภรัตน์บ้านทับเมย
17นาง พรรณี สายโทเมืองอำนาจเจริญ
18นางสาว พวงทอง โล่ห์สกุลเมืองอำนาจเจริญ
19นาย ประเดิม บรรลือเมืองอำนาจเจริญ
20นาง ณภาภัช รัตนบุญยกรเมืองอำนาจเจริญ
21นาง สมาพร ศรีโยหะไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)
22นาง ศศิธร พร้อมสุขบ้านก่อนาดี
23นาย วชิระ กลิ่นหอมบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
24นางสาว ส่งศรี สาริบุตรบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
25นาย สังวร ธนภากุลบ้านหนองบัวสงยาง
26นาย เริงศักดิ์ ทาลีราชบ้านโคกจักจั่น
27นาย ประสิทธิ์ เจริญวงศ์อนุบาลชานุมาน
28นาย ณรงค์ หาดีบ้านชูชาติ
29นาง สนิท ชูลีบ้านโสกใหญ่
30นาย จักรี ประจันทร์บ้านหนองไฮ
31นาย จิรัฐติกาล รักพรมบ้านโนนหวางโนนกุง
32นาย บัญชา ภักดีนาแวงหนองหัวลิง
33นาย ประทักษ์ ปอแก้วชุมชนบ้านเสารีก
34นาย สมเดช เรืองหงษาบ้านหัวดอนขามสามัคคี
35นาง อุษณา อุ่นคำบ้านหัวดอนขามสามัคคี
36นาย สุพจน์ มณีศรีบ้านโพนทอง
37นางสาว ณัฐธยาน์ ชุมจันทร์เฉลิมบ้านบก
38นาง ไพรัตน์ พุทธิวงศ์บ้านนาสะอาด
39นาง ทรงศรี สุผาวรรณบ้านหนองไฮ
40นาง ออมสิน ซึ่งเสนบ้านนาอุดม
41นางสาว รินญา บุญทนบ้านโนนหนามแท่ง
42นาย ธนิตย์ พระสุนินเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
43นางสาว ณัฐธิณี หิรัญรัตน์ชุมชนบ้านจิกดู่
44นาง จันทร์แสง กองเพชรหนองยอดู่ในวิทยา
45นาย ธวัชชัย จันดาวัลย์บ้านสร้างถ่อ
46นาง อำพร อุทธาบ้านหนองยาง
47นาง อรอนงค์ กาเผือกบ้านหนองยาง
48นาย เตชพล พิมพ์เทพบ้านดงมะยางหนองนกหอ
49นาย แมน มั่นแสงบ้านดงมะยางหนองนกหอ
50นาง สมบัติ ถามะพันธ์บ้านโคกกลาง
51นาย ศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
52นาง โยพิณ ศรีบูรณ์อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
53นาง รัศนีวรรณ ทองห่ออนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
54นาย อุทิศ อุทธาบ้านน้ำท่วม
55นาย เจริญชัย อมรสินบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
56นาง จิรนันท์ อั้งดาบ้านไร่ขี
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH