ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

61

เพศชาย 15 /25%
เพศหญิง 46 /75%

ในโรงเรียน

1,852

เพศชาย 526 /28%
เพศหญิง 1326 /72%

ในสำนักงาน

91

ศึกษานิเทศก์21 /23%
เจ้าพนักงานธุรการ11 /12%
นักวิชาการศึกษา8 /9%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /5%
นักการภารโรง5 /5%
นักจัดการงานทั่วไป4 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /3%
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือ3 /3%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2 /2%
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,298

ครู1572 /68%
เจ้าหน้าที่ธุรการ259 /11%
ผู้อำนวยการโรงเรียน240 /10%
ครูอัตราจ้าง107 /5%
พนักงานราชการ64 /3%
ครูพี่เลี้ยง42 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /0%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

91

30 /33%
ชำนาญการ29 /32%
ชำนาญการพิเศษ16 /18%
ไม่มีวิทยฐานะ9 /10%
ปฏิบัติงาน7 /8%

ในโรงเรียน

2,298

ชำนาญการพิเศษ842 /37%
ไม่มีวิทยฐานะ841 /37%
446 /19%
ชำนาญการ145 /6%
ปฏิบัติงาน20 /1%
เชี่ยวชาญ4 /0%

ในสำนักงาน

91

ปริญญาโท40 /44%
30 /33%
ปริญญาตรี15 /16%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,298

ปริญญาตรี1195 /52%
ปริญญาโท593 /26%
446 /19%
ต่ำกว่าอนุปริญญา35 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า21 /1%
ปริญญาเอก8 /0%

ในสำนักงาน

3

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง ประกาย  กองทองกลุ่มอำนวยการ
2นาง รัชนีพร  วงศ์ศรีแก้วกลุ่มอำนวยการ
3นาง ธนิศร  พัฒนราชกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

55

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง ปีรวรรณ์ ตั้งตระกูลบ้านกุดปลาดุก
2นาง อรวรรณ กองเพียรบ่อบุโปโล
3จ.ส.ต. สุทิน โทนุการบ้านคึมใหญ่
4นาง วิไลวรรณ สมเจตนาบ้านภูเขาขาม
5นาย สมศักดิ์ ทัศบุตรบ้านดอนไร่
6นาง ยุวรี วรสารบ้านดอนเมย
7นาง วไลพร ศรีภิรมย์บ้านหนองปลิง
8นาย สุทิน ปาณะวงศ์บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
9นาย ยอด สอยเหลืองบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
10นาง ดวงใจ แสนโทบ้านกุดน้ำกิน
11นาง วัจนา พันธ์จำปาบ้านนาเรือง
12นาง ผ่องพันธ์ เตาเงินชุมชนบ้านน้ำปลีก
13นาง วัชราภรณ์ พันธะไชยชุมชนบ้านน้ำปลีก
14นาง ไพรกุล มาระแสงชุมชนบ้านน้ำปลีก
15นาง นวพรรณ ออทองก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
16นาง พรทิพย์ มาทฤทธิ์ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
17นาง มนนที สิทธิธรรมบ้านคำกลางคำสมบูรณ์
18นาง พิไล อุตส่าห์เมืองอำนาจเจริญ
19นาย สุชิน วิริยธรรมเจริญเมืองอำนาจเจริญ
20นาย ไพรัช เอกศรีปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
21นาง เรืองอุไร เพียรคุ้มบ้านก่อนาดี
22นาง ผุสดี มัฐผาบ้านคำมะโค้งหนองแฝก
23นาง นวภรณ์ อุตมะเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
24นาง สมหวัง พิมพ์พรรค์บ้านหนองบัวสงยาง
25นาง สงกรานต์ บัวสีบ้านโคกจักจั่น
26นาง มะลิ ชานนท์นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
27นาง ภัทรดาภรณ์ สุขพันธ์เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว
28นาง เอมอร เสมอภาคหินเกิ้งธารศิลา
29นาย แหลง ธนูบ้านโคกพระวินัยดี
30นาย ชาลี วันไชยบ้านโคกพระวินัยดี
31นาง เบญจนันท์ ลีล้อมบ้านชูชาติ
32นาย ดีไกร แก้วโทบ้านโสกใหญ่
33นาย เวียงชัย กลยณีบ้านเกษมสุข
34นาง นงราม นิมมาบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
35นาง วชิรา แสนสุโพธิ์หนองข่าป่าหวาย
36นาง สุภาณี อัมพาพันธ์บ้านผึ้ง
37นาง เกยูร คำมูลอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
38นางสาว อธิชา สามารถอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
39นางสาว ราตรี อินบุตรชุมชนบ้านเสารีก
40นาง มาลัยทอง กุมภิโรไม้กลอนดอนหวาย
41นาย ประยง โมขศักดิ์บ้านหัวดอนขามสามัคคี
42นาง โอกาส เศรษฐสิงห์บ้านโพนทอง
43นาง อุทัย ศีลาสารบ้านบก
44นาง วัฒนา เกษโมฬีบ้านหนองไฮ
45นาง กาญจนา บุเงินบ้านนาอุดม
46ว่าที่ร.ต. สมัย จุฬารมย์บ้านโนนค้อทุ่ง
47นาง นุชนาถ สาระพันธ์บ้านโนนแคน
48นาย ปรีชา ชวนชมหนองไหลคึมน้อยวิทยา
49นาง ยุทิพร แก้วขวัญหนองไหลคึมน้อยวิทยา
50นาง นงเยาว์ อ่วมทอนบ้านสร้างถ่อ
51นาง อุบล กรีฑาพลบ้านสร้างถ่อ
52นาง รมิดา เชื้อกาญจน์บ้านดงมะยางหนองนกหอ
53นาง สุภารักษ์ บำรุงชาติบ้านแยหนองแคน
54นาย ประหยัด ทองอ้นบ้านกุดสิม
55นาย วิมลศักดิ์ บรรพตาธิบ้านน้ำท่วม
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH