รหัส โรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1037750002เมืองอำนาจเจริญ 72.88 (ดี) 73.96 (ดี) 73.42 (ดี) 0 1 2.57 1.14 2.75 2.04
1037750003ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น) 58.50 (ดี) 58.00 (ดี) 58.25 (ดี) 0 2 -12.60 -14.03 -12.42 -13.13
1037750008ชุมชนบ้านน้ำปลีก 78.33 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) 77.16 (ดีมาก) 0 3 6.31 4.88 6.49 5.78
1037750012บ้านดอนดู่ 80.00 (ดีมาก) 80.20 (ดีมาก) 80.10 (ดีมาก) 0 4 9.25 7.82 9.43 8.72
1037750013บ้านไก่คำ 75.62 (ดีมาก) 76.87 (ดีมาก) 76.25 (ดีมาก) 0 5 5.40 3.97 5.58 4.87
1037750014บ่อบุโปโล 72.22 (ดี) 74.55 (ดี) 73.38 (ดี) 0 6 2.53 1.10 2.71 2.00
1037750015บ้านไร่สมบูรณ์ 99.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 96.50 (ดีมาก) 0 7 25.65 24.22 25.83 25.12
1037750017โคกศรีหนองคลอง 92.66 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) 85.33 (ดีมาก) 0 8 14.48 13.05 14.66 13.95
1037750018บ้านโคกค่าย 65.33 (ดี) 67.33 (ดี) 66.33 (ดี) 0 9 -4.52 -5.95 -4.34 -5.05
1037750020บ้านโนนหนามแท่ง 72.33 (ดี) 85.00 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) 0 10 7.81 6.38 7.99 7.28
1037750022โสกโดนคำไหลคำเตย 52.40 (ดี) 49.60 (พอใช้) 51.00 (ดี) 0 11 -19.85 -21.28 -19.67 -20.38
1037750023บ้านทับเมย 61.86 (ดี) 65.86 (ดี) 63.86 (ดี) 0 12 -6.99 -8.42 -6.81 -7.52
1037750024ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 48.66 (พอใช้) 73.55 (ดี) 61.11 (ดี) 0 13 -9.74 -11.17 -9.56 -10.27
1037750026มิ่งมงคล 70.00 (ดี) 39.80 (พอใช้) 54.90 (ดี) 0 14 -15.95 -17.38 -15.77 -16.48
1037750027นาผือโคกกอก 38.76 (พอใช้) 50.76 (ดี) 44.76 (พอใช้) 0 15 -26.09 -27.52 -25.91 -26.62
1037750028บ้านกุดปลาดุก 85.52 (ดีมาก) 84.96 (ดีมาก) 85.24 (ดีมาก) 0 16 14.39 12.96 14.57 13.86
1037750029บ้านวังแคน 92.00 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) 86.33 (ดีมาก) 0 17 15.48 14.05 15.66 14.95
1037750031บ้านโคกสูง 88.00 (ดีมาก) 56.00 (ดี) 72.00 (ดี) 0 18 1.15 -0.28 1.33 0.62
1037750033บ้านเหล่าหนาด 86.00 (ดีมาก) 68.00 (ดี) 77.00 (ดีมาก) 0 19 6.15 4.72 6.33 5.62
1037750034บ้านโคกช้างฮ้าย 54.42 (ดี) 69.00 (ดี) 61.71 (ดี) 0 20 -9.14 -10.57 -8.96 -9.67
1037750035บ้านนาโพธิ์ 78.40 (ดีมาก) 83.20 (ดีมาก) 80.80 (ดีมาก) 0 21 9.95 8.52 10.13 9.42
1037750036บ้านดงสวาง 44.50 (พอใช้) 66.00 (ดี) 55.25 (ดี) 0 22 -15.60 -17.03 -15.42 -16.13
1037750037บ้านนาสีนวน 47.45 (พอใช้) 61.27 (ดี) 54.36 (ดี) 0 23 -16.49 -17.92 -16.31 -17.02
1037750038ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 66.00 (ดี) 54.57 (ดี) 60.28 (ดี) 0 24 -10.57 -12.00 -10.39 -11.10
1037750042บ้านนาหมอม้า 97.80 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 94.90 (ดีมาก) 0 25 24.05 22.62 24.23 23.52
1037750044แก้งกฐินภูจำปา 62.00 (ดี) 85.00 (ดีมาก) 73.50 (ดี) 0 26 2.65 1.22 2.83 2.12
1037750045บ้านนาคำสามัคคี 70.00 (ดี) 75.14 (ดีมาก) 72.57 (ดี) 0 27 1.72 0.29 1.90 1.19
1037750046บ้านนายม 89.40 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) 87.60 (ดีมาก) 0 28 16.75 15.32 16.93 16.22
1037750047บ้านนาเยีย 91.14 (ดีมาก) 80.85 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 0 29 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750048บ้านนาดอกไม้ 100.00 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) 97.50 (ดีมาก) 0 30 26.65 25.22 26.83 26.12
1037750049หนองแห่โนนสมบูรณ์ 50.66 (ดี) 58.00 (ดี) 54.33 (ดี) 0 31 -16.52 -17.95 -16.34 -17.05
1037750050บ้านคึมใหญ่ 94.18 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 93.09 (ดีมาก) 0 32 22.24 20.81 22.42 21.71
1037750051นาแต้โคกสำราญ 89.46 (ดีมาก) 82.60 (ดีมาก) 86.03 (ดีมาก) 0 33 15.18 13.75 15.36 14.65
1037750052บ้านกุดน้ำกิน 69.42 (ดี) 80.85 (ดีมาก) 75.14 (ดีมาก) 0 34 4.29 2.86 4.47 3.76
1037750053บ้านภูเขาขาม 81.23 (ดีมาก) 83.07 (ดีมาก) 82.15 (ดีมาก) 0 35 11.30 9.87 11.48 10.77
1037750054บ้านหัวภู 74.85 (ดี) 62.85 (ดี) 68.85 (ดี) 0 36 -2.00 -3.43 -1.82 -2.53
1037750055บ้านดอนไร่ 76.00 (ดีมาก) 76.44 (ดีมาก) 76.22 (ดีมาก) 0 37 5.37 3.94 5.55 4.84
1037750056บ้านหนองเม็ก 78.00 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) 76.50 (ดีมาก) 0 38 5.65 4.22 5.83 5.12
1037750059พัฒนาสามัคคี 64.57 (ดี) 59.85 (ดี) 62.21 (ดี) 0 39 -8.64 -10.07 -8.46 -9.17
1037750060บ้านดงสีโท 74.40 (ดี) 55.20 (ดี) 64.80 (ดี) 0 40 -6.05 -7.48 -5.87 -6.58
1037750061บ้านบาก 46.00 (พอใช้) 77.00 (ดีมาก) 61.50 (ดี) 0 41 -9.35 -10.78 -9.17 -9.88
1037750062ขามนาเพียงโคกยาว 64.57 (ดี) 71.71 (ดี) 68.14 (ดี) 0 42 -2.71 -4.14 -2.53 -3.24
1037750064ห้วยไร่หาดทรายมูล 41.33 (พอใช้) 60.66 (ดี) 51.00 (ดี) 0 43 -19.85 -21.28 -19.67 -20.38
1037750068บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 72.44 (ดี) 72.44 (ดี) 72.44 (ดี) 0 44 1.59 0.16 1.77 1.06
1037750069บ้านโนนจาน 70.33 (ดี) 65.66 (ดี) 68.00 (ดี) 0 45 -2.85 -4.28 -2.67 -3.38
1037750070คำมะเบื่อแสงเพชร 68.00 (ดี) 58.57 (ดี) 63.28 (ดี) 0 46 -7.57 -9.00 -7.39 -8.10
1037750071เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 50.00 (ดี) 68.35 (ดี) 59.17 (ดี) 0 47 -11.68 -13.11 -11.50 -12.21
1037750072บ้านหนองบัวสงยาง 90.88 (ดีมาก) 87.77 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 0 48 18.48 17.05 18.66 17.95
1037750076บ้านเชือก 78.00 (ดีมาก) 65.20 (ดี) 71.60 (ดี) 0 49 0.75 -0.68 0.93 0.22
1037750077บ้านหนองปลิง 39.20 (พอใช้) 62.40 (ดี) 50.80 (ดี) 0 50 -20.05 -21.48 -19.87 -20.58
1037750078บ้านดอนเมย 72.50 (ดี) 74.50 (ดี) 73.50 (ดี) 0 51 2.65 1.22 2.83 2.12
1037750080หนองนาเทิงโนนผึ้ง 68.00 (ดี) 63.60 (ดี) 65.80 (ดี) 0 52 -5.05 -6.48 -4.87 -5.58
1037750081บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 57.00 (ดี) 61.00 (ดี) 59.00 (ดี) 0 53 -11.85 -13.28 -11.67 -12.38
1037750082ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 89.84 (ดีมาก) 80.30 (ดีมาก) 85.07 (ดีมาก) 0 54 14.22 12.79 14.40 13.69
1037750083บ้านถ่อนใหญ่ 70.75 (ดี) 71.25 (ดี) 71.00 (ดี) 0 55 0.15 -1.28 0.33 -0.38
1037750084บ้านโคกก่องนคร 83.60 (ดีมาก) 71.60 (ดี) 77.60 (ดีมาก) 0 56 6.75 5.32 6.93 6.22
1037750085บ้านก่อนาดี 85.00 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 87.16 (ดีมาก) 0 57 16.31 14.88 16.49 15.78
1037750086อนุบาลชานุมาน 18.07 (ปรับปรุง) 37.69 (พอใช้) 27.88 (พอใช้) 0 58 -42.97 -44.40 -42.79 -43.50
1037750087บ้านนาสีดา 61.04 (ดี) 62.72 (ดี) 61.88 (ดี) 0 59 -8.97 -10.40 -8.79 -9.50
1037750088นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 79.00 (ดีมาก) 64.25 (ดี) 71.62 (ดี) 0 60 0.77 -0.66 0.95 0.24
1037750089เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 58.46 (ดี) 53.07 (ดี) 55.76 (ดี) 0 61 -15.09 -16.52 -14.91 -15.62
1037750091ชุมชนโคกสารวิทยา 71.53 (ดี) 67.84 (ดี) 69.69 (ดี) 0 62 -1.16 -2.59 -0.98 -1.69
1037750092บ้านคันสูง 92.00 (ดีมาก) 78.40 (ดีมาก) 85.20 (ดีมาก) 0 63 14.35 12.92 14.53 13.82
1037750093บ้านคำแก้ว 64.95 (ดี) 77.90 (ดีมาก) 71.42 (ดี) 0 64 0.57 -0.86 0.75 0.04
1037750094บ้านคำเดือย 64.89 (ดี) 57.37 (ดี) 61.13 (ดี) 0 65 -9.72 -11.15 -9.54 -10.25
1037750097บ้านหินสิ่ว 63.00 (ดี) 74.00 (ดี) 68.50 (ดี) 0 66 -2.35 -3.78 -2.17 -2.88
1037750099บ้านโนนกุง 66.44 (ดี) 62.22 (ดี) 64.33 (ดี) 0 67 -6.52 -7.95 -6.34 -7.05
1037750100บ้านหนองแมงดา 78.00 (ดีมาก) 66.40 (ดี) 72.20 (ดี) 0 68 1.35 -0.08 1.53 0.82
1037750101บ้านห้วยทม 29.00 (พอใช้) 46.50 (พอใช้) 37.75 (พอใช้) 0 69 -33.10 -34.53 -32.92 -33.63
1037750102นาเจริญหนองแดง 85.15 (ดีมาก) 80.04 (ดีมาก) 82.60 (ดีมาก) 0 70 11.75 10.32 11.93 11.22
1037750103บ้านโคกก่ง 51.85 (ดี) 66.28 (ดี) 59.07 (ดี) 0 71 -11.78 -13.21 -11.60 -12.31
1037750104บ้านบุ่งเขียว 82.48 (ดีมาก) 70.82 (ดี) 76.65 (ดีมาก) 0 72 5.80 4.37 5.98 5.27
1037750106บ้านหินกองสามัคคี 87.71 (ดีมาก) 79.71 (ดีมาก) 83.71 (ดีมาก) 0 73 12.86 11.43 13.04 12.33
1037750107บ้านพุทธรักษา 76.00 (ดีมาก) 80.54 (ดีมาก) 78.27 (ดีมาก) 0 74 7.42 5.99 7.60 6.89
1037750109บ้านหินขัน 60.00 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 68.00 (ดี) 0 75 -2.85 -4.28 -2.67 -3.38
1037750110บ้านโสกกระแต้ 26.80 (พอใช้) 35.60 (พอใช้) 31.20 (พอใช้) 0 76 -39.65 -41.08 -39.47 -40.18
1037750111อนุบาลปทุมราชวงศา 69.01 (ดี) 58.44 (ดี) 63.73 (ดี) 0 77 -7.12 -8.55 -6.94 -7.65
1037750112บ้านทวีผล 48.50 (พอใช้) 48.50 (พอใช้) 48.50 (พอใช้) 0 78 -22.35 -23.78 -22.17 -22.88
1037750113บ้านหนองแสง 77.71 (ดีมาก) 80.28 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 0 79 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750114บ้านโนนสำราญ 89.33 (ดีมาก) 67.33 (ดี) 78.33 (ดีมาก) 0 80 7.48 6.05 7.66 6.95
1037750115บ้านห้วยงูเหลือม 84.00 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) 0 81 8.65 7.22 8.83 8.12
1037750116บ้านสามัคคี 75.33 (ดีมาก) 64.66 (ดี) 70.00 (ดี) 0 82 -0.85 -2.28 -0.67 -1.38
1037750117บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 45.63 (พอใช้) 56.90 (ดี) 51.27 (ดี) 0 83 -19.58 -21.01 -19.40 -20.11
1037750118บ้านตาด 50.00 (ดี) 45.33 (พอใช้) 47.66 (พอใช้) 0 84 -23.19 -24.62 -23.01 -23.72
1037750119สามแยกผดุงวิทย์ 49.75 (พอใช้) 55.62 (ดี) 52.68 (ดี) 0 85 -18.17 -19.60 -17.99 -18.70
1037750120บ้านโค้งอร่าม 56.66 (ดี) 75.33 (ดีมาก) 66.00 (ดี) 0 86 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750121บ้านคำโพน 81.16 (ดีมาก) 80.50 (ดีมาก) 80.83 (ดีมาก) 0 87 9.98 8.55 10.16 9.45
1037750122บ้านหินกอง(บ้านนามน) 88.90 (ดีมาก) 69.09 (ดี) 79.00 (ดีมาก) 0 88 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750123บ้านดอนชาด 62.66 (ดี) 59.33 (ดี) 61.00 (ดี) 0 89 -9.85 -11.28 -9.67 -10.38
1037750125บ้านนิคม 75.71 (ดีมาก) 71.42 (ดี) 73.57 (ดี) 0 90 2.72 1.29 2.90 2.19
1037750126บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 84.70 (ดีมาก) 81.10 (ดีมาก) 82.90 (ดีมาก) 0 91 12.05 10.62 12.23 11.52
1037750127บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 62.00 (ดี) 65.20 (ดี) 63.60 (ดี) 0 92 -7.25 -8.68 -7.07 -7.78
1037750128บ้านสว่างใต้ 73.16 (ดี) 95.33 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) 0 93 13.40 11.97 13.58 12.87
1037750129บ้านหนองสะโน 82.00 (ดีมาก) 74.00 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 0 94 7.15 5.72 7.33 6.62
1037750130บ้านดอนดู่ 87.50 (ดีมาก) 79.75 (ดีมาก) 83.62 (ดีมาก) 0 95 12.77 11.34 12.95 12.24
1037750131บ้านคำน้อย 57.00 (ดี) 49.00 (พอใช้) 53.00 (ดี) 0 96 -17.85 -19.28 -17.67 -18.38
1037750132บ้านโคกพระวินัยดี 35.66 (พอใช้) 63.33 (ดี) 49.50 (พอใช้) 0 97 -21.35 -22.78 -21.17 -21.88
1037750133บ้านลือนาคำ 86.00 (ดีมาก) 84.16 (ดีมาก) 85.08 (ดีมาก) 0 98 14.23 12.80 14.41 13.70
1037750134บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 97.50 (ดีมาก) 64.00 (ดี) 80.75 (ดีมาก) 0 99 9.90 8.47 10.08 9.37
1037750135บ้านแสนสุข 96.28 (ดีมาก) 81.71 (ดีมาก) 89.00 (ดีมาก) 0 100 18.15 16.72 18.33 17.62
1037750136หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 13.77 (ปรับปรุง) 51.55 (ดี) 32.66 (พอใช้) 0 101 -38.19 -39.62 -38.01 -38.72
1037750137บ้านโสกใหญ่ 87.69 (ดีมาก) 89.69 (ดีมาก) 88.69 (ดีมาก) 0 102 17.84 16.41 18.02 17.31
1037750139บ้านเกษมสุข 79.55 (ดีมาก) 80.88 (ดีมาก) 80.22 (ดีมาก) 0 103 9.37 7.94 9.55 8.84
1037750142หนองข่าป่าหวาย 79.60 (ดีมาก) 64.53 (ดี) 72.06 (ดี) 0 104 1.21 -0.22 1.39 0.68
1037750144สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 50.85 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 63.42 (ดี) 0 105 -7.43 -8.86 -7.25 -7.96
1037750145บ้านโนนงาม 88.28 (ดีมาก) 91.42 (ดีมาก) 89.85 (ดีมาก) 0 106 19.00 17.57 19.18 18.47
1037750146ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 45.17 (พอใช้) 65.29 (ดี) 55.23 (ดี) 0 107 -15.62 -17.05 -15.44 -16.15
1037750147อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 82.09 (ดีมาก) 83.23 (ดีมาก) 82.66 (ดีมาก) 0 108 11.81 10.38 11.99 11.28
1037750149บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 76.00 (ดีมาก) 90.75 (ดีมาก) 83.37 (ดีมาก) 0 109 12.52 11.09 12.70 11.99
1037750150ชุมชนบ้านเสารีก 76.93 (ดีมาก) 71.33 (ดี) 74.13 (ดี) 0 110 3.28 1.85 3.46 2.75
1037750151บ้านม่วงสวาสดิ์ 78.00 (ดีมาก) 66.00 (ดี) 72.00 (ดี) 0 111 1.15 -0.28 1.33 0.62
1037750154บ้านจิก 81.33 (ดีมาก) 74.00 (ดี) 77.66 (ดีมาก) 0 112 6.81 5.38 6.99 6.28
1037750155บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 74.88 (ดี) 79.22 (ดีมาก) 77.05 (ดีมาก) 0 113 6.20 4.77 6.38 5.67
1037750156บ้านจานลาน 83.64 (ดีมาก) 67.88 (ดี) 75.76 (ดีมาก) 0 114 4.91 3.48 5.09 4.38
1037750157บ้านโนนหวางโนนกุง 93.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 91.50 (ดีมาก) 0 115 20.65 19.22 20.83 20.12
1037750158บ้านผึ้ง 77.33 (ดีมาก) 58.00 (ดี) 67.66 (ดี) 0 116 -3.19 -4.62 -3.01 -3.72
1037750159บ้านดอนแดงนาโนน 70.00 (ดี) 67.33 (ดี) 68.66 (ดี) 0 117 -2.19 -3.62 -2.01 -2.72
1037750160บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 83.00 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) 0 118 16.65 15.22 16.83 16.12
1037750161บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 66.66 (ดี) 63.00 (ดี) 64.83 (ดี) 0 119 -6.02 -7.45 -5.84 -6.55
1037750162นาแวงหนองหัวลิง 86.40 (ดีมาก) 81.60 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 0 120 13.15 11.72 13.33 12.62
1037750163บ้านนาสะแบง 91.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) 84.50 (ดีมาก) 0 121 13.65 12.22 13.83 13.12
1037750164ไม้กลอนดอนหวาย 83.55 (ดีมาก) 57.33 (ดี) 70.44 (ดี) 0 122 -0.41 -1.84 -0.23 -0.94
1037750165บ้านโพนเมือง 36.20 (พอใช้) 33.60 (พอใช้) 34.90 (พอใช้) 0 123 -35.95 -37.38 -35.77 -36.48
1037750167บ้านหัวดอนขามสามัคคี 85.05 (ดีมาก) 85.41 (ดีมาก) 85.23 (ดีมาก) 0 124 14.38 12.95 14.56 13.85
1037750168โนนสูงโคกกลาง 88.00 (ดีมาก) 81.80 (ดีมาก) 84.90 (ดีมาก) 0 125 14.05 12.62 14.23 13.52
1037750169บ้านถ่อนดอนม่วง 92.80 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 89.40 (ดีมาก) 0 126 18.55 17.12 18.73 18.02
1037750171อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 82.71 (ดีมาก) 63.02 (ดี) 72.87 (ดี) 0 127 2.02 0.59 2.20 1.49
1037750172บ้านบก 60.77 (ดี) 76.11 (ดีมาก) 68.44 (ดี) 0 128 -2.41 -3.84 -2.23 -2.94
1037750173ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 56.87 (ดี) 61.00 (ดี) 58.93 (ดี) 0 129 -11.92 -13.35 -11.74 -12.45
1037750174บ้านคึมข่า 74.50 (ดี) 75.75 (ดีมาก) 75.12 (ดีมาก) 0 130 4.27 2.84 4.45 3.74
1037750175บ้านนาสะอาด 48.00 (พอใช้) 55.66 (ดี) 51.83 (ดี) 0 131 -19.02 -20.45 -18.84 -19.55
1037750176บ้านหนองคล้า 90.00 (ดีมาก) 78.60 (ดีมาก) 84.30 (ดีมาก) 0 132 13.45 12.02 13.63 12.92
1037750177บ้านโพนทอง 34.96 (พอใช้) 46.88 (พอใช้) 40.92 (พอใช้) 0 133 -29.93 -31.36 -29.75 -30.46
1037750179บ้านหนองโนสวนโคก 36.00 (พอใช้) 64.00 (ดี) 50.00 (ดี) 0 134 -20.85 -22.28 -20.67 -21.38
1037750180บ้านหนองไฮ 77.00 (ดีมาก) 77.53 (ดีมาก) 77.26 (ดีมาก) 0 135 6.41 4.98 6.59 5.88
1037750181บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 58.12 (ดี) 51.75 (ดี) 54.93 (ดี) 0 136 -15.92 -17.35 -15.74 -16.45
1037750182บ้านนาอุดม 64.28 (ดี) 77.14 (ดีมาก) 70.71 (ดี) 0 137 -0.14 -1.57 0.04 -0.67
1037750183บ้านดอนหมู 81.20 (ดีมาก) 76.40 (ดีมาก) 78.80 (ดีมาก) 0 138 7.95 6.52 8.13 7.42
1037750184ชุมชนไร่สีสุก 83.50 (ดีมาก) 76.08 (ดีมาก) 79.79 (ดีมาก) 0 139 8.94 7.51 9.12 8.41
1037750185บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 80.40 (ดีมาก) 78.20 (ดีมาก) 79.30 (ดีมาก) 0 140 8.45 7.02 8.63 7.92
1037750186บ้านสมสะอาดเนินกุง 63.68 (ดี) 71.68 (ดี) 67.68 (ดี) 0 141 -3.17 -4.60 -2.99 -3.70
1037750187บ้านโนนสมบูรณ์ 80.00 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 0 142 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750188บ้านนาหนองใหญ่ 59.33 (ดี) 72.66 (ดี) 66.00 (ดี) 0 143 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750190บ้านโคกกลางเหนือ 58.80 (ดี) 59.60 (ดี) 59.20 (ดี) 0 144 -11.65 -13.08 -11.47 -12.18
1037750191บ้านโนนสูง 62.20 (ดี) 57.80 (ดี) 60.00 (ดี) 0 145 -10.85 -12.28 -10.67 -11.38
1037750192บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) 68.00 (ดี) 56.88 (ดี) 62.44 (ดี) 0 146 -8.41 -9.84 -8.23 -8.94
1037750193บ้านห่องเตย 54.00 (ดี) 47.60 (พอใช้) 50.80 (ดี) 0 147 -20.05 -21.48 -19.87 -20.58
1037750194เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 76.23 (ดีมาก) 74.11 (ดี) 75.17 (ดีมาก) 0 148 4.32 2.89 4.50 3.79
1037750195บ้านโคกเลาะ 80.00 (ดีมาก) 76.60 (ดีมาก) 78.30 (ดีมาก) 0 149 7.45 6.02 7.63 6.92
1037750196บ้านชาด 80.50 (ดีมาก) 71.00 (ดี) 75.75 (ดีมาก) 0 150 4.90 3.47 5.08 4.37
1037750197บ้านดู่พัฒนา 76.33 (ดีมาก) 78.33 (ดีมาก) 77.33 (ดีมาก) 0 151 6.48 5.05 6.66 5.95
1037750198บ้านโนนค้อ 88.50 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 87.75 (ดีมาก) 0 152 16.90 15.47 17.08 16.37
1037750199บ้านหนองแคน 30.00 (พอใช้) 44.00 (พอใช้) 37.00 (พอใช้) 0 153 -33.85 -35.28 -33.67 -34.38
1037750200บ้านเป้า 96.00 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 0 154 23.15 21.72 23.33 22.62
1037750201หัวดงหนองคลอง 95.09 (ดีมาก) 89.27 (ดีมาก) 92.18 (ดีมาก) 0 155 21.33 19.90 21.51 20.80
1037750202บ้านบ่อชะเนง 87.66 (ดีมาก) 86.33 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 0 156 16.15 14.72 16.33 15.62
1037750203บ้านคำเจริญ 77.20 (ดีมาก) 76.40 (ดีมาก) 76.80 (ดีมาก) 0 157 5.95 4.52 6.13 5.42
1037750204ชุมชนบ้านคำพระ 65.29 (ดี) 67.41 (ดี) 66.35 (ดี) 0 158 -4.50 -5.93 -4.32 -5.03
1037750205โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 97.50 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) 0 159 22.15 20.72 22.33 21.62
1037750206บ้านท่ายางชุม 53.33 (ดี) 72.66 (ดี) 63.00 (ดี) 0 160 -7.85 -9.28 -7.67 -8.38
1037750207ประชารัฐวิทยา 82.60 (ดีมาก) 89.80 (ดีมาก) 86.20 (ดีมาก) 0 161 15.35 13.92 15.53 14.82
1037750208บ้านโนนหนามแท่ง 94.80 (ดีมาก) 88.40 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 0 162 20.75 19.32 20.93 20.22
1037750209บ้านโนนเมือง 76.40 (ดีมาก) 82.40 (ดีมาก) 79.40 (ดีมาก) 0 163 8.55 7.12 8.73 8.02
1037750210บ้านขุมเหล็ก 58.40 (ดี) 73.20 (ดี) 65.80 (ดี) 0 164 -5.05 -6.48 -4.87 -5.58
1037750211คุรุประชาสรรค์ 77.33 (ดีมาก) 68.66 (ดี) 73.00 (ดี) 0 165 2.15 0.72 2.33 1.62
1037750212บ้านชะแงะ 69.20 (ดี) 79.60 (ดีมาก) 74.40 (ดี) 0 166 3.55 2.12 3.73 3.02
1037750213บ้านโนนค้อทุ่ง 73.60 (ดี) 69.80 (ดี) 71.70 (ดี) 0 167 0.85 -0.58 1.03 0.32
1037750214บ้านหนองแก้ว 85.23 (ดีมาก) 77.69 (ดีมาก) 81.46 (ดีมาก) 0 168 10.61 9.18 10.79 10.08
1037750215บ้านโพนเมืองน้อย 89.75 (ดีมาก) 83.75 (ดีมาก) 86.75 (ดีมาก) 0 169 15.90 14.47 16.08 15.37
1037750216บ้านเหล่าขวาว 97.77 (ดีมาก) 94.66 (ดีมาก) 96.22 (ดีมาก) 0 170 25.37 23.94 25.55 24.84
1037750217บ้านเวียงหลวง 78.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 0 171 9.15 7.72 9.33 8.62
1037750218บ้านคำข่า 70.00 (ดี) 73.33 (ดี) 71.66 (ดี) 0 172 0.81 -0.62 0.99 0.28
1037750219บ้านคำน้อย 95.50 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 92.75 (ดีมาก) 0 173 21.90 20.47 22.08 21.37
1037750223บ้านสร้างถ่อ 60.76 (ดี) 70.30 (ดี) 65.53 (ดี) 0 174 -5.32 -6.75 -5.14 -5.85
1037750226บ้านหนองขอน 76.00 (ดีมาก) 74.33 (ดี) 75.16 (ดีมาก) 0 175 4.31 2.88 4.49 3.78
1037750228บ้านโสกท่าวังหิน 93.11 (ดีมาก) 78.88 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 0 176 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750229บ้านเสียว 73.60 (ดี) 73.60 (ดี) 73.60 (ดี) 0 177 2.75 1.32 2.93 2.22
1037750230บ้านหัวตะพาน 72.18 (ดี) 67.63 (ดี) 69.90 (ดี) 0 178 -0.95 -2.38 -0.77 -1.48
1037750231อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 73.21 (ดี) 79.56 (ดีมาก) 76.39 (ดีมาก) 0 179 5.54 4.11 5.72 5.01
1037750232ชุมชนบ้านจิกดู่ 82.00 (ดีมาก) 90.28 (ดีมาก) 86.14 (ดีมาก) 0 180 15.29 13.86 15.47 14.76
1037750233บ้านโพนขวาว 98.00 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 92.33 (ดีมาก) 0 181 21.48 20.05 21.66 20.95
1037750234บ้านโนนผักหวาน 75.40 (ดีมาก) 77.60 (ดีมาก) 76.50 (ดีมาก) 0 182 5.65 4.22 5.83 5.12
1037750235บ้านหนองเทา 81.33 (ดีมาก) 69.33 (ดี) 75.33 (ดีมาก) 0 183 4.48 3.05 4.66 3.95
1037750236หนองยอดู่ในวิทยา 74.53 (ดี) 63.33 (ดี) 68.93 (ดี) 0 184 -1.92 -3.35 -1.74 -2.45
1037750237บ้านกุดสิม 63.50 (ดี) 61.00 (ดี) 62.25 (ดี) 0 185 -8.60 -10.03 -8.42 -9.13
1037750238บ้านโคกกลาง 82.71 (ดีมาก) 64.71 (ดี) 73.71 (ดี) 0 186 2.86 1.43 3.04 2.33
1037750239บ้านดงมะยางหนองนกหอ 64.71 (ดี) 53.14 (ดี) 58.92 (ดี) 0 187 -11.93 -13.36 -11.75 -12.46
1037750240บ้านน้ำซับ 58.00 (ดี) 58.00 (ดี) 58.00 (ดี) 0 188 -12.85 -14.28 -12.67 -13.38
1037750241ประชาสามัคคี 75.62 (ดีมาก) 82.25 (ดีมาก) 78.93 (ดีมาก) 0 189 8.08 6.65 8.26 7.55
1037750242ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 54.66 (ดี) 71.00 (ดี) 62.83 (ดี) 0 190 -8.02 -9.45 -7.84 -8.55
1037750243บ้านแยหนองแคน 78.61 (ดีมาก) 75.53 (ดีมาก) 77.07 (ดีมาก) 0 191 6.22 4.79 6.40 5.69
1037750244บ้านกุงชัย 73.71 (ดี) 49.14 (พอใช้) 61.42 (ดี) 0 192 -9.43 -10.86 -9.25 -9.96
1037750245บ้านจอกพัฒนา 75.71 (ดีมาก) 73.42 (ดี) 74.57 (ดี) 0 193 3.72 2.29 3.90 3.19
1037750246บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 81.33 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) 0 194 10.48 9.05 10.66 9.95
1037750247ดอนชีหนองมะยอด 66.00 (ดี) 74.57 (ดี) 70.28 (ดี) 0 195 -0.57 -2.00 -0.39 -1.10
1037750248บ้านหนองยาง 78.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 0 196 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750249บ้านเหล่าฝ้าย 77.50 (ดีมาก) 57.50 (ดี) 67.50 (ดี) 0 197 -3.35 -4.78 -3.17 -3.88
1037750251อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 60.93 (ดี) 67.22 (ดี) 64.08 (ดี) 0 198 -6.77 -8.20 -6.59 -7.30
1037750252บ้านน้ำท่วม 69.81 (ดี) 67.81 (ดี) 68.81 (ดี) 0 199 -2.04 -3.47 -1.86 -2.57
1037750253บ้านยางช้า 80.57 (ดีมาก) 78.28 (ดีมาก) 79.42 (ดีมาก) 0 200 8.57 7.14 8.75 8.04
1037750255บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 80.80 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 82.40 (ดีมาก) 0 201 11.55 10.12 11.73 11.02
1037750256บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 73.60 (ดี) 67.00 (ดี) 70.30 (ดี) 0 202 -0.55 -1.98 -0.37 -1.08
1037750258บ้านนาอุดม 39.33 (พอใช้) 53.11 (ดี) 46.22 (พอใช้) 0 203 -24.63 -26.06 -24.45 -25.16
1037750259บ้านฟ้าห่วน 60.50 (ดี) 71.50 (ดี) 66.00 (ดี) 0 204 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750260บ้านไร่ขี 84.76 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 82.38 (ดีมาก) 0 205 11.53 10.10 11.71 11.00
1037750261บ้านเหล่าเลิง 64.50 (ดี) 53.50 (ดี) 59.00 (ดี) 0 206 -11.85 -13.28 -11.67 -12.38
1037750285ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 54.50 (ดี) 69.20 (ดี) 61.85 (ดี) 0 207 -9.00 -10.43 -8.82 -9.53