NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.00 (พอใช้) 42.85 (พอใช้) 65.71 (ดี) 52.19 (ดี)
256035.71 (พอใช้) -12.2921.42 (ปรับปรุง) -21.4325.71 (ปรับปรุง) -40.0027.61 (ปรับปรุง) -24.58
256144.08 (พอใช้) 8.3735.91 (พอใช้) 14.4934.28 (พอใช้) 8.5738.09 (พอใช้) 10.48
256239.62 (พอใช้) -4.4627.25 (พอใช้) -8.66-33.43 (พอใช้) -4.66
256343.78 (พอใช้) 4.1632.57 (พอใช้) 5.32-38.17 (พอใช้) 4.74