NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255942.52 (พอใช้) 26.38 (ปรับปรุง) 33.61 (ปรับปรุง) 34.17 (พอใช้)
256052.00 (พอใช้) 9.4830.47 (พอใช้) 4.0951.61 (ดี) 18.0044.69 (พอใช้) 10.52
256145.71 (พอใช้) -6.2947.50 (พอใช้) 17.0342.50 (พอใช้) -9.1145.23 (พอใช้) 0.54
256238.43 (พอใช้) -7.2841.25 (พอใช้) -6.25-39.84 (พอใช้) -5.39
256341.00 (พอใช้) 2.5732.66 (พอใช้) -8.59-36.83 (พอใช้) -3.01