NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255946.42 (พอใช้) 27.85 (ปรับปรุง) 46.42 (พอใช้) 40.23 (พอใช้)
256130.28 (ปรับปรุง) 30.2828.00 (ปรับปรุง) 28.0030.85 (ปรับปรุง) 30.8529.71 (ปรับปรุง) 29.71
256226.12 (ปรับปรุง) -4.1620.25 (ปรับปรุง) -7.75-23.18 (ปรับปรุง) -6.53
256327.50 (ปรับปรุง) 1.3829.00 (พอใช้) 8.75-28.25 (ปรับปรุง) 5.07