NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255940.35 (พอใช้) 22.85 (ปรับปรุง) 43.57 (พอใช้) 35.59 (พอใช้)
256036.00 (พอใช้) -4.3528.00 (พอใช้) 5.1535.42 (พอใช้) -8.1533.14 (พอใช้) -2.45
256140.00 (พอใช้) 4.0035.00 (พอใช้) 7.0048.57 (พอใช้) 13.1541.19 (พอใช้) 8.05
256259.00 (ดี) 19.0041.40 (พอใช้) 6.40-50.20 (ดี) 9.01
256330.91 (พอใช้) -28.0925.33 (ปรับปรุง) -16.07-28.12 (ปรับปรุง) -22.08