NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255949.18 (พอใช้) 30.81 (พอใช้) 49.38 (พอใช้) 43.12 (พอใช้)
256047.57 (พอใช้) -1.6125.14 (ปรับปรุง) -5.6739.71 (พอใช้) -9.6737.47 (พอใช้) -5.65
256146.75 (พอใช้) -0.8243.89 (พอใช้) 18.7551.16 (พอใช้) 11.4547.27 (พอใช้) 9.80
256232.43 (พอใช้) -14.3235.73 (พอใช้) -8.16-34.08 (พอใช้) -13.19
256325.59 (ปรับปรุง) -6.8425.40 (ปรับปรุง) -10.33-25.50 (ปรับปรุง) -8.58