NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255927.14 (ปรับปรุง) 21.42 (ปรับปรุง) 28.09 (ปรับปรุง) 25.55 (ปรับปรุง)
256040.71 (พอใช้) 13.5731.78 (พอใช้) 10.3640.00 (พอใช้) 11.9137.50 (พอใช้) 11.95
256155.58 (พอใช้) 14.8762.07 (ดี) 30.2950.64 (พอใช้) 10.6456.10 (ดี) 18.60
256235.00 (พอใช้) -20.5830.90 (พอใช้) -31.17-32.95 (พอใช้) -23.15
256345.16 (พอใช้) 10.1645.83 (พอใช้) 14.93-45.50 (พอใช้) 12.55