NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255930.47 (ปรับปรุง) 17.14 (ปรับปรุง) 37.14 (พอใช้) 28.25 (ปรับปรุง)
256041.14 (พอใช้) 10.6721.14 (ปรับปรุง) 4.0029.71 (พอใช้) -7.4330.66 (พอใช้) 2.41
256153.33 (พอใช้) 12.1956.19 (ดี) 35.0541.90 (พอใช้) 12.1950.47 (พอใช้) 19.81
256234.25 (พอใช้) -19.0817.00 (ปรับปรุง) -39.19-25.62 (ปรับปรุง) -24.85
256335.83 (พอใช้) 1.5833.00 (พอใช้) 16.00-34.41 (พอใช้) 8.79