NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255938.57 (พอใช้) 34.28 (พอใช้) 35.71 (พอใช้) 36.19 (พอใช้)
256035.71 (พอใช้) -2.8615.71 (ปรับปรุง) -18.5751.42 (พอใช้) 15.7134.28 (พอใช้) -1.91
256155.71 (พอใช้) 20.0048.57 (พอใช้) 32.8655.71 (ดี) 4.2953.33 (พอใช้) 19.05
256242.87 (พอใช้) -12.8429.00 (พอใช้) -19.57-35.93 (พอใช้) -17.40
256341.37 (พอใช้) -1.5019.50 (ปรับปรุง) -9.50-30.43 (พอใช้) -5.50