NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255940.63 (พอใช้) 27.61 (ปรับปรุง) 40.00 (พอใช้) 36.08 (พอใช้)
256039.68 (พอใช้) -0.9521.26 (ปรับปรุง) -6.3531.42 (พอใช้) -8.5830.79 (พอใช้) -5.29
256185.00 (ดีมาก) 45.3280.71 (ดีมาก) 59.4563.57 (ดี) 32.1576.42 (ดีมาก) 45.63
256249.40 (พอใช้) -35.6062.70 (ดี) -18.01-56.05 (ดี) -20.37
256354.64 (ดี) 5.2441.85 (พอใช้) -20.85-48.25 (ดี) -7.80