NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255958.09 (ดี) 44.76 (พอใช้) 59.04 (ดี) 53.96 (ดี)
256055.91 (ดี) -2.1832.65 (พอใช้) -12.1150.20 (พอใช้) -8.8446.25 (พอใช้) -7.71
256139.52 (พอใช้) -16.3934.76 (พอใช้) 2.1145.00 (พอใช้) -5.2039.76 (พอใช้) -6.49
256235.25 (พอใช้) -4.2730.50 (พอใช้) -4.26-32.87 (พอใช้) -6.89
256340.70 (พอใช้) 5.4526.54 (ปรับปรุง) -3.96-33.62 (พอใช้) 0.75