NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255943.71 (พอใช้) 34.57 (พอใช้) 56.28 (พอใช้) 44.85 (พอใช้)
256047.85 (พอใช้) 4.1431.78 (พอใช้) -2.7937.14 (พอใช้) -19.1438.92 (พอใช้) -5.93
256148.57 (พอใช้) 0.7258.09 (ดี) 26.3157.14 (ดี) 20.0054.60 (พอใช้) 15.68
256235.33 (พอใช้) -13.2421.66 (ปรับปรุง) -36.43-28.50 (ปรับปรุง) -26.10
256349.81 (ดี) 14.4842.54 (พอใช้) 20.88-46.18 (พอใช้) 17.68