NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255946.66 (พอใช้) 42.85 (พอใช้) 73.33 (ดี) 54.28 (ดี)
256057.14 (ดี) 10.4828.57 (พอใช้) -14.2853.33 (ดี) -20.0046.34 (พอใช้) -7.94
256128.57 (ปรับปรุง) -28.5722.85 (ปรับปรุง) -5.7234.28 (พอใช้) -19.0528.57 (ปรับปรุง) -17.77
256241.75 (พอใช้) 13.1845.33 (พอใช้) 22.48-43.54 (พอใช้) 14.97
256339.00 (พอใช้) -2.7531.33 (พอใช้) -14.00-35.16 (พอใช้) -8.38