NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255927.85 (ปรับปรุง) 27.85 (ปรับปรุง) 35.00 (พอใช้) 30.23 (ปรับปรุง)
256046.66 (พอใช้) 18.8126.66 (พอใช้) -1.1939.04 (พอใช้) 4.0437.46 (พอใช้) 7.23
256152.85 (พอใช้) 6.1940.00 (พอใช้) 13.3470.00 (ดี) 30.9654.28 (พอใช้) 16.82
256241.60 (พอใช้) -11.2530.80 (พอใช้) -9.20-36.20 (พอใช้) -18.08
256342.87 (พอใช้) 1.2730.75 (พอใช้) -0.05-36.81 (พอใช้) 0.61