NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255946.62 (พอใช้) 24.34 (ปรับปรุง) 57.94 (ดี) 42.97 (พอใช้)
256050.47 (พอใช้) 3.8529.42 (พอใช้) 5.0833.04 (พอใช้) -24.9037.65 (พอใช้) -5.32
256151.42 (พอใช้) 0.9537.14 (พอใช้) 7.7244.47 (พอใช้) 11.4344.34 (พอใช้) 6.69
256246.67 (พอใช้) -4.7538.92 (พอใช้) 1.78-42.80 (พอใช้) -1.54
256346.73 (พอใช้) 0.0630.94 (พอใช้) -7.98-38.84 (พอใช้) -3.96