NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255951.42 (พอใช้) 29.14 (พอใช้) 44.00 (พอใช้) 41.52 (พอใช้)
256048.57 (พอใช้) -2.8528.57 (พอใช้) -0.5754.28 (ดี) 10.2843.80 (พอใช้) 2.28
256143.42 (พอใช้) -5.1539.42 (พอใช้) 10.8538.28 (พอใช้) -16.0040.38 (พอใช้) -3.42
256238.25 (พอใช้) -5.1729.00 (พอใช้) -10.42-33.62 (พอใช้) -6.76
256378.30 (ดีมาก) 40.0571.60 (ดีมาก) 42.60-74.95 (ดีมาก) 41.33