NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255925.71 (ปรับปรุง) 20.00 (ปรับปรุง) 22.85 (ปรับปรุง) 22.85 (ปรับปรุง)
256055.23 (ดี) 29.5220.00 (ปรับปรุง) 49.52 (พอใช้) 26.6741.58 (พอใช้) 18.73
256135.71 (พอใช้) -19.5240.00 (พอใช้) 20.0057.14 (ดี) 7.6244.28 (พอใช้) 2.70
256256.50 (ดี) 20.7953.50 (ดี) 13.50-55.00 (ดี) 10.72
256343.00 (พอใช้) -13.5037.00 (พอใช้) -16.50-40.00 (พอใช้) -15.00