NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255946.90 (พอใช้) 22.85 (ปรับปรุง) 34.04 (ปรับปรุง) 34.60 (พอใช้)
256036.66 (พอใช้) -10.2429.76 (พอใช้) 6.9129.04 (พอใช้) -5.0031.82 (พอใช้) -2.78
256139.04 (พอใช้) 2.3840.47 (พอใช้) 10.7144.28 (พอใช้) 15.2441.26 (พอใช้) 9.44
256254.62 (ดี) 15.5848.62 (พอใช้) 8.15-51.62 (ดี) 10.36
256336.60 (พอใช้) -18.0233.30 (พอใช้) -15.32-34.95 (พอใช้) -16.67