NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255937.14 (พอใช้) 34.28 (พอใช้) 38.57 (พอใช้) 36.66 (พอใช้)
256045.71 (พอใช้) 8.5718.57 (ปรับปรุง) -15.7130.00 (พอใช้) -8.5731.42 (พอใช้) -5.24
256142.14 (พอใช้) -3.5734.28 (พอใช้) 15.7140.00 (พอใช้) 10.0038.80 (พอใช้) 7.38
256227.50 (ปรับปรุง) -14.6434.00 (พอใช้) -0.28-30.75 (พอใช้) -8.05
256330.35 (พอใช้) 2.8539.85 (พอใช้) 5.85-35.10 (พอใช้) 4.35