NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255928.28 (ปรับปรุง) 26.00 (ปรับปรุง) 30.28 (ปรับปรุง) 28.19 (ปรับปรุง)
256045.14 (พอใช้) 16.8625.14 (ปรับปรุง) -0.8637.42 (พอใช้) 7.1435.90 (พอใช้) 7.71
256147.14 (พอใช้) 2.0049.64 (พอใช้) 24.5041.78 (พอใช้) 4.3646.19 (พอใช้) 10.29
256237.72 (พอใช้) -9.4246.00 (พอใช้) -3.64-41.86 (พอใช้) -4.33
256346.75 (พอใช้) 9.0340.66 (พอใช้) -5.34-43.70 (พอใช้) 1.84