NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.57 (พอใช้) 36.19 (พอใช้) 40.95 (พอใช้) 41.90 (พอใช้)
256031.42 (ปรับปรุง) -17.1520.00 (ปรับปรุง) -16.1933.14 (พอใช้) -7.8128.19 (ปรับปรุง) -13.71
256143.80 (พอใช้) 12.3852.38 (พอใช้) 32.3838.09 (พอใช้) 4.9544.76 (พอใช้) 16.57
256250.83 (ดี) 7.0346.50 (พอใช้) -5.88-48.66 (พอใช้) 3.90
256356.00 (ดี) 5.1767.00 (ดีมาก) 20.50-61.50 (ดี) 12.84