NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255926.66 (ปรับปรุง) 24.76 (ปรับปรุง) 29.52 (ปรับปรุง) 26.98 (ปรับปรุง)
256042.14 (พอใช้) 15.4826.42 (พอใช้) 1.6638.57 (พอใช้) 9.0535.71 (พอใช้) 8.73
256139.04 (พอใช้) -3.1020.95 (ปรับปรุง) -5.4736.19 (พอใช้) -2.3832.06 (ปรับปรุง) -3.65
256253.00 (ดี) 13.9648.00 (พอใช้) 27.05-50.50 (ดี) 18.44
256337.00 (พอใช้) -16.0038.20 (พอใช้) -9.80-37.60 (พอใช้) -12.90