NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255940.00 (พอใช้) 26.82 (ปรับปรุง) 38.09 (พอใช้) 34.97 (พอใช้)
256038.31 (พอใช้) -1.6927.73 (พอใช้) 0.9134.28 (พอใช้) -3.8133.44 (พอใช้) -1.53
256144.79 (พอใช้) 6.4837.48 (พอใช้) 9.7534.05 (ปรับปรุง) -0.2338.78 (พอใช้) 5.34
256230.28 (ปรับปรุง) -14.5127.87 (พอใช้) -9.61-29.07 (พอใช้) -9.71
256341.58 (พอใช้) 11.3027.00 (พอใช้) -0.87-34.29 (พอใช้) 5.22