NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255938.09 (พอใช้) 22.85 (ปรับปรุง) 38.09 (พอใช้) 33.01 (พอใช้)
256039.42 (พอใช้) 1.3334.47 (พอใช้) 11.6227.23 (ปรับปรุง) -10.8633.71 (พอใช้) 0.70
256147.61 (พอใช้) 8.1951.90 (พอใช้) 17.4335.47 (พอใช้) 8.2445.00 (พอใช้) 11.29
256238.17 (พอใช้) -9.4445.35 (พอใช้) -6.55-41.76 (พอใช้) -3.24
256349.45 (ดี) 11.2836.72 (พอใช้) -8.63-43.09 (พอใช้) 1.33