NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255943.80 (พอใช้) 33.33 (พอใช้) 39.80 (พอใช้) 38.98 (พอใช้)
256036.75 (พอใช้) -7.0525.19 (ปรับปรุง) -8.1434.28 (พอใช้) -5.5232.07 (พอใช้) -6.91
256144.44 (พอใช้) 7.6939.36 (พอใช้) 14.1742.85 (พอใช้) 8.5742.22 (พอใช้) 10.15
256254.16 (ดี) 9.7259.20 (ดี) 19.84-56.68 (ดี) 14.46
256337.50 (พอใช้) -16.6636.57 (พอใช้) -22.63-37.03 (พอใช้) -19.65