NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255942.85 (พอใช้) 22.85 (ปรับปรุง) 14.28 (ปรับปรุง) 26.66 (ปรับปรุง)
256046.42 (พอใช้) 3.5745.71 (พอใช้) 22.8662.14 (ดี) 47.8651.42 (พอใช้) 24.76
256151.42 (พอใช้) 5.0047.14 (พอใช้) 1.4340.00 (พอใช้) -22.1446.19 (พอใช้) -5.23
256224.75 (ปรับปรุง) -26.6730.00 (พอใช้) -17.14-27.37 (ปรับปรุง) -18.82
256325.00 (ปรับปรุง) 0.2529.66 (พอใช้) -0.34-27.33 (ปรับปรุง) -0.04