NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.00 (พอใช้) 26.85 (ปรับปรุง) 46.85 (พอใช้) 40.57 (พอใช้)
256040.00 (พอใช้) -8.0024.28 (ปรับปรุง) -2.5731.42 (พอใช้) -15.4331.90 (พอใช้) -8.67
256122.85 (ปรับปรุง) -17.1545.71 (พอใช้) 21.4345.71 (พอใช้) 14.2938.09 (พอใช้) 6.19
256234.20 (พอใช้) 11.3538.40 (พอใช้) -7.31-36.30 (พอใช้) -1.79
256336.00 (พอใช้) 1.8041.50 (พอใช้) 3.10-38.75 (พอใช้) 2.45