NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255941.63 (พอใช้) 35.10 (พอใช้) 41.63 (พอใช้) 39.45 (พอใช้)
256038.09 (พอใช้) -3.5422.85 (ปรับปรุง) -12.2535.23 (พอใช้) -6.4032.06 (พอใช้) -7.39
256140.95 (พอใช้) 2.8637.61 (พอใช้) 14.7642.38 (พอใช้) 7.1540.31 (พอใช้) 8.25
256239.90 (พอใช้) -1.0535.00 (พอใช้) -2.61-37.45 (พอใช้) -2.86
256346.80 (พอใช้) 6.9032.00 (พอใช้) -3.00-39.40 (พอใช้) 1.95