NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255936.57 (พอใช้) 26.85 (ปรับปรุง) 46.28 (พอใช้) 36.57 (พอใช้)
256061.71 (ดี) 25.1429.71 (พอใช้) 2.8646.85 (พอใช้) 0.5746.09 (พอใช้) 9.52
256144.28 (พอใช้) -17.4330.71 (ปรับปรุง) 1.0046.42 (พอใช้) -0.4340.47 (พอใช้) -5.62
256255.00 (ดี) 10.7233.00 (พอใช้) 2.29-44.00 (พอใช้) 3.53
256352.40 (ดี) -2.6030.00 (พอใช้) -3.00-41.20 (พอใช้) -2.80