NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255940.00 (พอใช้) 29.67 (พอใช้) 42.41 (พอใช้) 37.36 (พอใช้)
256033.03 (พอใช้) -6.9723.57 (ปรับปรุง) -6.1031.07 (พอใช้) -11.3429.22 (พอใช้) -8.14
256134.28 (พอใช้) 1.2533.24 (พอใช้) 9.6735.06 (พอใช้) 3.9934.19 (พอใช้) 4.97
256239.31 (พอใช้) 5.0328.63 (พอใช้) -4.61-33.97 (พอใช้) -0.22
256333.25 (พอใช้) -6.0624.62 (ปรับปรุง) -4.01-28.93 (พอใช้) -5.04