NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255933.00 (พอใช้) 19.00 (ปรับปรุง) 35.71 (พอใช้) 29.23 (ปรับปรุง)
256034.28 (พอใช้) 1.2819.12 (ปรับปรุง) 0.1227.69 (ปรับปรุง) -8.0227.03 (ปรับปรุง) -2.20
256138.48 (พอใช้) 4.2029.74 (ปรับปรุง) 10.6232.60 (ปรับปรุง) 4.9133.61 (พอใช้) 6.58
256225.68 (ปรับปรุง) -12.8020.20 (ปรับปรุง) -9.54-22.94 (ปรับปรุง) -10.67
256332.32 (พอใช้) 6.6436.60 (พอใช้) 16.40-34.46 (พอใช้) 11.52