NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255936.42 (พอใช้) 27.14 (ปรับปรุง) 36.14 (พอใช้) 33.23 (พอใช้)
256041.86 (พอใช้) 5.4434.72 (พอใช้) 7.5833.73 (พอใช้) -2.4136.77 (พอใช้) 3.54
256141.73 (พอใช้) -0.1338.46 (พอใช้) 3.7435.51 (พอใช้) 1.7838.57 (พอใช้) 1.80
256233.55 (พอใช้) -8.1828.64 (พอใช้) -9.82-31.09 (พอใช้) -7.48
256342.12 (พอใช้) 8.5731.88 (พอใช้) 3.24-37.00 (พอใช้) 5.91