NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255933.76 (พอใช้) 26.49 (ปรับปรุง) 37.14 (พอใช้) 32.46 (พอใช้)
256030.61 (ปรับปรุง) -3.1530.61 (พอใช้) 4.1230.20 (พอใช้) -6.9430.47 (พอใช้) -1.99
256146.42 (พอใช้) 15.8132.50 (พอใช้) 1.8934.46 (พอใช้) 4.2637.79 (พอใช้) 7.32
256233.00 (พอใช้) -13.4228.69 (พอใช้) -3.81-30.84 (พอใช้) -6.95
256327.25 (ปรับปรุง) -5.7531.40 (พอใช้) 2.71-29.32 (พอใช้) -1.52