NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256026.78 (ปรับปรุง) 26.7822.50 (ปรับปรุง) 22.5026.78 (ปรับปรุง) 26.7825.35 (ปรับปรุง) 25.35
256145.23 (พอใช้) 18.4531.90 (พอใช้) 9.4030.47 (ปรับปรุง) 3.6935.87 (พอใช้) 10.52
256239.75 (พอใช้) -5.4831.25 (พอใช้) -0.65-35.50 (พอใช้) -0.37
256331.75 (พอใช้) -8.0022.70 (ปรับปรุง) -8.55-27.22 (ปรับปรุง) -8.28