NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255937.92 (พอใช้) 24.41 (ปรับปรุง) 38.44 (พอใช้) 33.59 (พอใช้)
256031.22 (ปรับปรุง) -6.7031.02 (พอใช้) 6.6126.12 (ปรับปรุง) -12.3229.45 (พอใช้) -4.14
256129.89 (ปรับปรุง) -1.3323.95 (ปรับปรุง) -7.0729.67 (ปรับปรุง) 3.5527.83 (ปรับปรุง) -1.62
256233.58 (พอใช้) 3.6929.82 (พอใช้) 5.87-31.70 (พอใช้) 3.87
256340.57 (พอใช้) 6.9941.42 (พอใช้) 11.60-41.00 (พอใช้) 9.30