NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255940.90 (พอใช้) 22.85 (ปรับปรุง) 36.75 (พอใช้) 33.50 (พอใช้)
256031.42 (ปรับปรุง) -9.4828.90 (พอใช้) 6.0528.06 (ปรับปรุง) -8.6929.46 (พอใช้) -4.04
256136.25 (พอใช้) 4.8322.85 (ปรับปรุง) -6.0531.25 (ปรับปรุง) 3.1930.11 (ปรับปรุง) 0.65
256244.70 (พอใช้) 8.4545.47 (พอใช้) 22.62-45.08 (พอใช้) 14.97
256336.38 (พอใช้) -8.3226.55 (ปรับปรุง) -18.92-31.47 (พอใช้) -13.61