NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255943.46 (พอใช้) 24.93 (ปรับปรุง) 43.29 (พอใช้) 37.22 (พอใช้)
256042.40 (พอใช้) -1.0622.78 (ปรับปรุง) -2.1532.93 (พอใช้) -10.3632.70 (พอใช้) -4.52
256133.83 (ปรับปรุง) -8.5727.50 (ปรับปรุง) 4.7230.26 (ปรับปรุง) -2.6730.53 (ปรับปรุง) -2.17
256229.08 (ปรับปรุง) -4.7522.55 (ปรับปรุง) -4.95-25.81 (ปรับปรุง) -4.72
256331.46 (พอใช้) 2.3832.76 (พอใช้) 10.21-32.11 (พอใช้) 6.30