NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255941.90 (พอใช้) 23.33 (ปรับปรุง) 40.95 (พอใช้) 35.39 (พอใช้)
256045.37 (พอใช้) 3.4735.12 (พอใช้) 11.7940.33 (พอใช้) -0.6240.28 (พอใช้) 4.89
256138.57 (พอใช้) -6.8035.00 (พอใช้) -0.1243.57 (พอใช้) 3.2439.04 (พอใช้) -1.24
256236.50 (พอใช้) -2.0731.00 (พอใช้) -4.00-33.75 (พอใช้) -5.29
256348.21 (พอใช้) 11.7136.57 (พอใช้) 5.57-42.39 (พอใช้) 8.64