NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255936.05 (พอใช้) 21.59 (ปรับปรุง) 32.85 (ปรับปรุง) 30.16 (ปรับปรุง)
256035.89 (พอใช้) -0.1623.57 (ปรับปรุง) 1.9832.67 (พอใช้) -0.1830.71 (พอใช้) 0.55
256135.21 (พอใช้) -0.6828.65 (ปรับปรุง) 5.0833.36 (ปรับปรุง) 0.6932.40 (ปรับปรุง) 1.69
256234.30 (พอใช้) -0.9131.53 (พอใช้) 2.88-32.91 (พอใช้) 0.51
256337.16 (พอใช้) 2.8631.53 (พอใช้) -34.35 (พอใช้) 1.44