NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255946.59 (พอใช้) 27.25 (ปรับปรุง) 48.57 (พอใช้) 40.80 (พอใช้)
256048.00 (พอใช้) 1.4136.57 (พอใช้) 9.3242.85 (พอใช้) -5.7242.47 (พอใช้) 1.67
256145.00 (พอใช้) -3.0042.85 (พอใช้) 6.2837.14 (พอใช้) -5.7141.66 (พอใช้) -0.81
256247.31 (พอใช้) 2.3152.37 (ดี) 9.52-49.84 (พอใช้) 8.18
256347.21 (พอใช้) -0.1033.85 (พอใช้) -18.52-40.53 (พอใช้) -9.31