NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255928.87 (ปรับปรุง) 20.30 (ปรับปรุง) 31.42 (ปรับปรุง) 26.86 (ปรับปรุง)
256030.64 (ปรับปรุง) 1.7721.29 (ปรับปรุง) 0.9930.12 (พอใช้) -1.3027.35 (ปรับปรุง) 0.49
256141.78 (พอใช้) 11.1431.42 (พอใช้) 10.1341.07 (พอใช้) 10.9538.09 (พอใช้) 10.74
256236.22 (พอใช้) -5.5625.90 (ปรับปรุง) -5.52-31.06 (พอใช้) -7.03
256348.93 (พอใช้) 12.7138.46 (พอใช้) 12.56-43.70 (พอใช้) 12.64