NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255948.97 (พอใช้) 32.85 (พอใช้) 61.42 (ดี) 47.75 (พอใช้)
256045.27 (พอใช้) -3.7033.40 (พอใช้) 0.5540.21 (พอใช้) -21.2139.63 (พอใช้) -8.12
256140.47 (พอใช้) -4.8038.57 (พอใช้) 5.1745.23 (พอใช้) 5.0241.42 (พอใช้) 1.79
256240.54 (พอใช้) 0.0739.66 (พอใช้) 1.09-40.10 (พอใช้) -1.32
256341.55 (พอใช้) 1.0126.44 (ปรับปรุง) -13.22-34.00 (พอใช้) -6.10