NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255939.18 (พอใช้) 29.79 (พอใช้) 36.32 (พอใช้) 35.10 (พอใช้)
256039.42 (พอใช้) 0.2419.42 (ปรับปรุง) -10.3728.00 (ปรับปรุง) -8.3228.95 (พอใช้) -6.15
256141.14 (พอใช้) 1.7232.00 (พอใช้) 12.5838.28 (พอใช้) 10.2837.14 (พอใช้) 8.19
256235.75 (พอใช้) -5.3923.00 (ปรับปรุง) -9.00-29.37 (พอใช้) -7.77
256344.83 (พอใช้) 9.0840.33 (พอใช้) 17.33-42.58 (พอใช้) 13.21